„Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej”

Logo programu norweskiego

„Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej”

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych. Wartość projektu wynosi 2 105 639 PLN, a wartość dofinansowania 1 789 793 PLN.

W ramach projektu przeprowadzono wspólne warsztatów i seminaria szkoleniowych  oraz szkoleń językowych i kursów dla policjantów i pracowników.  Wymiana wiedzy, doświadczeń, najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości zorganizowanej i transgranicznej, w tym handlu ludźmi  oraz wypracowanie na tej podstawie rozwiązań i algorytmów prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa, zmniejszania ilości przestępstw transgranicznych oraz migracji grup przestępczych, ograniczenia zjawiska handlu ludźmi wpłynie na zwiększenie zdolności służb policyjnych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami w zakresie ograniczenia zjawiska handlu ludźmi.

W realizację projektu zaangażowane było Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Polijic, Komandy Wojewódzkie Policji w Białymstoku, Olsztynie oraz w Rzeszowie.

W dniach 23 - 25 marca 2015 roku odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu.

W dniach 19 - 24 kwietnia 2015 roku odbyły się warsztaty szkoleniowe dot. międzynarodowych poszukiwań osób.

W dniach 24 - 29 maja 2015 roku odbyły się warsztaty dot. przeciwdziałania handlowi ludźmi

W dniach 14 - 19 czerwca 2015 roku odbyło się seminarium szkoleniowe

W dniach 20 - 23 września 2015 roku odbyło się seminarium dot. migracji grup przestępczych

Szkolenia językowe z języka angielskiego oraz rosyjskiego

Bezpieczny pościg transgraniczny – szkolenia z bezpiecznej jazdy samochodem

Kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca przeciwdziałania handlowi ludźmi

Konferencja podsumowująca realizację projektu

 

 

„Safe Europe – fight against cross-border and organised crime on the Eastern Border of the European Union”

 

The Regional Police Headquarters in Lublin obtained cofinancing for the realisation of the project „Safe Europe – fight against cross-border and organised crime on the Eastern Border of the European Unionfrom the funds of the Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014 in the framework of the Programme PL 15 “Schengen cooperation and combating cross-border and organised crime, including trafficking and itinerant criminal groups”. The value of the project is 2 105 639 PLN and the value of the cofinancing is  1 789 793 PLN.

In the framework of the project it the joint workshops and training seminars and language courses for the police officers and civil employees were conducted. Exchange of knowledge, experiences and best practices concerning concerning prevention and fight against organized and cross-border, including human trafficking and elaboration on this basis solutions and algorithms leading to improvement of safety, reducing the number of cross-border crimes and migration of criminal groups. Reducing the phenomenon of human trafficking improved the capacity of the services to prevent and fight crimes and will enhance the cooperation between the units in the scope of reducing human trafficking.

The Prevention and Road Traffic Bureau of the National Police Headquarters, Regional Police Headquarters in Białystok, Regional Police Headquarters in Olsztyn, Regional Police Headquarters in Rzeszów were involved in the project realisation.

Powrót na górę strony