Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Policji Lubelskiej

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lubelskiej Policji.

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-01

Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-27


Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 82).

 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie opublikowano dokumenty, które:

 • pochodzą z różnych źródeł
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu
 • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji
 • nie można zmienić ich struktury
 • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • niektóre dane ze względu na swoją specyfikę mogły zostać opublikowane w postaci tabel, wykresów lub obrazów, których dostosowanie cyfrowe jest technicznie niemożliwe lub znacznie utrudnione. Jednocześnie redaktorzy starają się ograniczyć do minimum ilość takich plików i osadzać tekst bezpośrednio w serwisi
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Data publikacji deklaracji dostępności 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Ułatwienia dostępu

Strona internetowa lubelskiej Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, adres poczty elektronicznej wlii@lu.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 47 811 4444

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Aplikacje mobilne

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej Policji Lubelskiej


Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Wojewódzkiej Policji, znajduje się na ulicy Gabriela Narutowicza 73 w Lublinie.

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na ogrodzeniu od ulicy Gabriela Narutowicza oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego, po lewej stronie znajduje się przycisk przywoławczy do personelu obsługującego schodołaz.

W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego. Biuro Ochrony Obiektu znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura ochrony obiektu i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z biura ochrony obiektu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami oraz drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody, w budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością jest wyznaczone na parkingu po lewej stronie od wejścia głównego. Dojście z parkingu do budynku ciągiem pieszym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku, w Biurze Przepustek, znajduje pętla indukcyjna.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 


Budynek „F” ulica Gabriela Narutowicza 73, 20-019 Lublin

W budynku znajdują się pomieszczenia Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Budynek wolnostojący jednokondygnacyjny mieszczący się na terenie ogrodzonego kompleksu nieruchomości przy ulicy Gabriela Narutowicza 73. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony parkingu (wejście główne) oraz od strony warsztatów.

W budynku przy wejściach są progi oraz po jednym stopniu schodowym. Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
 


Budynek „G” ulica Gabriela Narutowicza 73, 20-019 Lublin

W budynku swoją siedzibę ma Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, mieszczący się na terenie ogrodzonego kompleksu nieruchomości przy ulicy Gabriela Narutowicza 73. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony parkingu (wejście główne) oraz od strony ulicy Gabriela Narutowicza (wyjście awaryjne).

Przejście pomiędzy parkingiem, a budynkiem prowadzi poprzez ciągi pieszo - jezdne oraz schody zewnętrzne (brak podjazdu dla wózków). Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
 


Budynek „H” ulica Gabriela Narutowicza 73, 20-019 Lublin

W budynku znajdują się pomieszczenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz Pracowników Cywilnych.

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, mieszczący się na terenie ogrodzonego kompleksu nieruchomości przy ulicy Gabriela Narutowicza 73. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony budynku głównego oraz od strony parkingu. Wejście poprzez schody (brak podjazdu dla wózków oraz platformy przyschodowej).

Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB POSLUGUJĄCYCH SIĘ JEZYKIEM MIGOWYM

Powrót na górę strony