Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

KOMUNIKAT

Skargi i wnioski w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie można składać:

 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i w podległych jednostkach organizacyjnych interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:

  • przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie lub Jego zastępców w poniedziałki, w godzinach 14.00 – 17.00,
  • przez Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji lub jego Zastępcę, a także przez policjantów zespołu skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 9.00  - 17.00, w pozostałe dni w godzinach urzędowania  7.30 – 15.30,
  • przez komendantów miejskich i powiatowych Policji lub ich zastępców w poniedziałki w godzinach 14.00-17.00, w pozostałe dni w godzinach urzędowania 7.30 - 15.30 przez wyznaczonych pracowników.

Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie i jego zastępców zajmują się pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, którzy urzędują w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulica Narutowicza 73, numery telefonów: 47 811-45-67; 47 811-42-75; 47 811-53-05

adres e-mail: skargi@lu.policja.gov.pl

W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i podległych jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz 2000), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 roku Numer 5, poz. 46).

W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. Rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 artykuł 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie artykuł 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ulica Narutowicza 73, 20-019 Lublin,
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl.
  3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku - na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku ze złożoną przez Panią/Pana skargą/wnioskiem, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:


Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godzinach 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700


Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

(dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ulica Chmielna 54/57,

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godzinach. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godzinach 9.00-15.00


Pełnomocnik Terenowy w Katowicach

(dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ulica. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

(dla województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ulica. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00


 

Powrót na górę strony