Mienie pod ochroną – zwiększenie międzynarodowej współpracy organów ścigania w walce z przestępczością przeciwko mieniu”

W listopadzie 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podpisała z Komisją Europejską umowę grantową  nr 101037924 na realizację projektu „Mienie pod ochroną – zwiększenie międzynarodowej współpracy organów prawa w walce z przestępczością przeciwko mieniu”/Property under protection - enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ISFP-2020-AG-OPC. Wartość projektu wynosi  323 953,20 Euro. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2022 roku i będzie trwała do 31 grudnia 2023 roku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności beneficjentów projektu: Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie, Generalnej Dyrekcji Policji Państwowej w Bułgarii, Zarządu Policji i Straży Granicznej Estonii, Policji Maltańskiej, Okręgowego Inspektoratu Policji w Satu Mare (Rumunia) oraz Narodowej Policji Słowackiej w walce ze zorganizowaną przestępczością przeciwko mieniu, w szczególności kradzieżami samochodów, włamaniami  i oszustwami typu ”na wnuczka” poprzez intensyfikację międzynarodowych działań operacyjnych mających na celu zwalczanie tej przestępczości, tworzenie synergii między różnymi rynkami przestępczymi w związku z mobilnym charakterem grup przestępczych oraz rozwijanie wiedzy i zdolności strategicznej analizy tego zjawiska na poziomie europejskim. Projekt przyczyni się również do rozwoju współpracy międzynarodowej i mechanizmów koordynacji partnerów projektów poprzez udział w wizytach studyjnych i szkoleniach oraz wymianę najlepszych praktyk.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

 • spotkanie zespołu zarządzającego projektem,
 • wizyta studyjna do Europolu – cel: zapoznanie się z problemem zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu w Europie oraz poznanie metod i środków prewencyjnych podejmowanych przez Europol na poziomie europejskim i zrozumienie zmian jakie zachodzą w profilu zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu w odniesieniu do sytuacji pandemicznej COVID-19 w Europie,
 • wizyty studyjne do Bułgarii, Estonii, Rumunii, Malty i Słowacji -cel: zdobycie wiedzy na temat struktury organizacyjnej komórek zajmujących się przestępczością przeciwko mieniu w każdej partnerskiej instytucji oraz na temat uregulowań prawnych i głównych problemów związanych z tą przestępczością w każdym kraju partnerskim projektu,
 • dwa seminaria w Polsce: pierwsze dotyczące przestępczości samochodowej, drugie dotyczące  włamań do domów i sklepów i oszustw trickowych oraz praktyczne szkolenie dotyczące taktyki i metod prowadzenia przesłuchań. Do udziału w seminariach i szkoleniu zostaną zaproszeni przedstawiciele Narodowej Policji ukraińskiej, KWP w Rzeszowie i KWP w Białymstoku oraz funkcjonariusze NOSG.

Rezultaty projektu:

 • lista kontaktowa,
 • raporty z przebiegu wizyt studyjnych,
 • dobre praktyki dot. zwalczania zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu z uwzględnieniem przykładów prowadzonych spraw (przestępczość samochodowa, włamania do sklepów, domów, oszustwa trickowe),
 • raport z przebiegu szkolenia praktycznego dotyczącego technik i metod przesłuchań uwzgledniający dynamikę grup, mocne i słabe strony grupy, zalecenia dla grupy,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia praktycznego z technik i metod przesłuchań.

In November, 2021 the Regional Police Headquarters in Lublin signed with the European Commission the Grant Agreement no. 101037924  for realization of the project ”Property under protection - enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime”- within Internal Security Fund- Police, ISFP-2020-AG-OPC. The total project value is 323 953,20 Euro. The realization of the project started on the 1st of February, 2022 and it will be run till the 31st of December, 2023.

The main objective of the project will be strengthening the  law enforcement capacity of the project partners: Regional Police Headquarters in Lublin, National Police General Directorate in Bulgaria, Estonian Police and Border Guard, Malta Police, Satu Mare County Police Inspectorate (Romania)  and Presidium of Police forces in Slovakia in the fight with the organized property crime, in particular organized car thefts, organized burglaries and tricky thefts by boosting the international operational activities aiming to combat this crime, creation of synergies between various criminal markets due to mobile nature of criminal groups as well as developing knowledge and strategic analysis of this phenomenon on the European level. The project will contribute to development of the international cooperation and coordination mechanisms of project partners via  participation in study visits and training workshops as well as best practice exchange.

Within the project there are planned the following activities:

 • the project management meeting,
 • the study visit to Europol – the aim: to get acquainted with the organized property crime problem in Europe, with the methods and prevention measures taken up by Europol on the European level as well as understanding of changes in the organized property crime profile due to COVID 19 pandemic situation in Europe,
 • the study visits to Bulgaria, Estonia, Romania, Malta and Slovakia – the aim: to get knowledge on organizational structure of the units responsible for fighting organized property crime in each project partner country as well as legal regulations and problems  concerning this crime in these countries,
 • two seminars in Poland; the first concerning the car thefts, the second on domestic and shop burglaries and tricky thefts as well as practical workshops on tactics and techniques of running interrogation. For seminars and the workshops there will be invited the representatives of National Police of Ukraine, Regional Police Headquarters in Rzeszów and Bialystok as well as Nadbużański Border Guard Unit officers.

The results of the project:

 • the contact list,
 • the best practices in the area of investigating and prosecuting property crime including run cases on car thefts, shop and domestic burglaries and tricky thefts,
 • the report concerning the course of the workshops on interrogation skills embracing the group dynamics, strong and weak sides of the group as well as recommendations for the group what to improve,
 • the certificates for the participants of the practical workshops.

REALIZACJA PROJEKTU / PROJECT REALISATION

- spotkanie Zespołu ds. realizacji projektu, 11 - 13 maja 2022 r. Kazimierz Dolny/Project Management Team meeting, 11 - 13 May 2022, Kazimierz Dolny

- wizyta studyjna w Europolu, 7-9 czerwca 2022 r., Haga/study visit to Europol, 7 - 9 June 2022, the Hague

 - wizyta studyjna w Prezydium Słowackiej Policji, 20 - 22 czerwca 2022 r., Bratysława/study visit to the Presidium of Slovak Police, 20-22 June 2022, Bratislava

- wizyta studyjna w siedzibie Policji Maltańskiej, 26 - 28 września 2022 r., Valetta /study visit to the headquartres of the Malta Police, 26-28 September 2022, Valetta

- wizyta studyjna w siedzibie Zarządu Policji i Straży Granicznej w Estonii, 17 - 19 października 2022 r./study visit to the headquarters of the Police and Border Guard Board in Estonia, 17 - 19 October 2022

- wizyta studyjna w Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii, 24 - 26 pażdziernika 2022 r./study visit to the National Police General Directorate in Bulgaria, 24 - 26 October 2022

- wizyta studyjna w Okręgowym Inspektoracie Policji w Satu Mare (Rumunia), 14 - 16 listopada 2022 r./study visit to the County Police Inspectorate in Satu Mare (Romania), 14 - 16 November 2022

- seminarium szkoleniowe w ramach projektu „Mienie pod ochroną – zwiększenie międzynarodowej współpracy organów ścigania w walce z przestępczością przeciwko mieniu” w Zakopanem, 12 - 15 czerwca 2023 r./training seminar „Property under protection-enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime” in Zakopane, 12 - 15 June 2023

- seminarium szkoleniowe w ramach projektu „Mienie pod ochroną – zwiększenie międzynarodowej współpracy organów ścigania w walce z przestępczością przeciwko mieniu” w Krynicy Zdrój, 19 - 22 czerwca 2023 r./training seminar „Property under protection-enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime”, in Krynica Zdrój 19 - 22 June 2023

- szkolenie "Taktyka i technika przesłuchań metodą FBI", 25 - 29 września 2023 r., 2 - 6 października 2023 r., 9 - 13 października 2023 r./ training "FBI interrogation tactics and techniques", 25 - 29 September 2023, 2 - 6 October 2023, 9 - 13 October 2023

Powrót na górę strony