Spotkanie Zespołu ds. realizacji projektu „Mienie pod ochroną – wzmocnienie międzynarodowej współpracy organów ścigania w walce ze zorganizowaną przestępczością przeciwko mieniu”

  

The project “Property under protection-enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime” was funded by the European’s Union’s Internal Security Fund-Police

 

 

W dniach 11 - 13 maja 2022 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się spotkanie Zespołu ds. realizacji projektu „Mienie pod ochroną – wzmocnienie międzynarodowej współpracy organów ścigania w walce ze zorganizowaną przestępczością przeciwko mieniu”, finansowanego z programu Internal Security Fund.

Celem spotkania było dokonanie ustaleń dotyczących realizacji projektu: omówienie założeń projektu: działań, rezultatów, raportowania do Komisji Europejskiej, rozliczeń finansowych z partnerami oraz KE, zasad komunikacji i współpracy podczas realizacji projektu. Podczas spotkania zostały ustalone daty i wstępne programy działań projektowych. Ponadto przedstawiciele instytucji partnerskich przedstawili strukturę jednostek i ich zadania związane ze zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu. Uczestnicy spotkania omówili również dokumenty dotyczące zarządzania projektem: Plan Zarządzania Projektem, Plan Upowszechniania Rezultatów, Plan Zarządzania Ryzykiem, Plan Komunikacji. Na zakończenie spotkania sporządzono listę kontaktową, którą wraz z prezentacjami ze spotkania przekazano uczestnikom.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej, Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii, Prezydium Policji na Słowacji, Policji Maltańskiej oraz Okręgowego Inspektoratu Policji w Satu Mare (Rumunia).

 

   

The meeting of the Team for implementing the project “Property under protection-enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime, financed from Internal Security Programme, was held in Kazimierz Dolny from 9 to 11 May 2022.

The aim of the meeting was to make arrangements for the implementation of the project: to discuss project assumptions: activities, results, reporting to the European Commission, financial settlements with partners and the EC, principles of communication and cooperation during project implementation. During the meeting dates and preliminary programmes of project activities were established. Moreover, the representatives of partner institutions presented the structure of units and their tasks related to combating property crime. The meeting participants also discussed the project management documents: Project Management Plan, Dissemination Plan, Risk Management Plan, Communication Plan. At the end of the meeting a contact list was drawn up and distributed to the participants together with the presentations from the meeting.

The representatives of the following institutions participated in the meeting: Regional Police Headquarters in Lublin, Estonian Police and Border Guard Board, General Directorate of National Police in Bulgaria, Presidium of Police forces in Slovakia. Malta Police force and Satu Mare County Police Inspectorate  (Romania).

 

Powrót na górę strony