Rekrutacja

Data publikacji 23.06.2020

Baner na którym widać policjantów w różnych mundurach oraz napis zostań jednym z nas.

UWAGA!

Informujemy, że została wznowiona procedura postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

 

Aktualne terminy i limity przyjęć znajdują się w zakładce "TERMINY PRZYJĘĆ"

 

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie lub średnie branżowe; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.
 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

  Policjant zatrzymuje samochód.

Co daje Ci służba w Policji:

 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
 • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

  Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie ćwiczą na stiadionie.

  OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI powinny przesłać lub złożyć osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 47 811-46-55.


  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :
 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopię książeczki wojskowej, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (również z wpisem w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).


 

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.

Policjant wraz z psem służbowym.

 

Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani,  poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik nr 12 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2022r., poz. 109) :

 

 • wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym o kierunku informatyka o specjalnościach – sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami - 10 pkt.,
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 pkt
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 pkt.,
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 7 pkt.,
 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy  o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 pkt.,
 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych - 6 pkt.,
 • certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych - 6 pkt.,
 • prawo jazdy kategorii ,,A’’ - 5 pkt.,
 • prawo jazdy kategorii ,,C’’ - 5 pkt.,
 • prawo jazdy kategorii ,,C+E’’ - 5 pkt.,
 • uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach  narciarskich - 5 pkt.,
 • uprawnienia ratownika wodnego - 5 pkt.,
 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej - 5 pkt.,
 • uprawnienia instruktora sportów walki ( np.: zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt.,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 4 pkt.,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 2 pkt.,

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021r., poz. 1882 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2022r. poz. 109).

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2020, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

 

 

Powrót na górę strony