Wymagania do służby w Policji

Rekrutacja do służby w Policji

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM...

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wstapienie do słyżby zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego
 • gwarancję stałych warunków pracy
 • ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • różnorodny system szkoleń
 • precyzyjny system wynagrodzenia (miedzy innymi13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie)
 • rozbudowany system socjalny (miedzy innymi dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy)

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby objęte ewidencją wojskową powinne posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej – przeniesiony do rezerwy). 

WAŻNE INFORMACJE:

POSIADANIE TATUAŻU

Zgodnie z Zarządzeniem numer 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności widocznego tatuażu na głowie, szyi, dłoniach.

W przypadku posiadania przez policjanta widocznego tatuażu na innych częściach ciała, którego symbolika, forma lub treść mogą być postrzegane jako godzące w powagę munduru oraz społeczny wizerunek policyjnej formacji, przełożony wydaje policjantowi polecenie zasłonięcia tatuażu w szczególności elementami umundurowania zgodnymi z obowiązującym zestawem przedmiotów umundurowania, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.

Odmowa wykonania polecenia, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w regulaminie w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

OFERTA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE PROWADZI:

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

ul.Narutowicza 73, 20 – 019 Lublin

tel. 47 811-46-55

lub

47 811-52-90 – powiat lubelski.

47 811-45-38 – powiaty: bialski, lubartowski, łukowski, parczewski, puławski, radzyński, rycki.

47 811-42-62 – powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnicki, opolski, tomaszowski, zamojski.

47 811-46-53 – powiaty: chełmski, hrubieszowski, łęczyński, krasnostawski, świdnicki, włodawski,

47 811-40-94 - nabór na stanowiska cywilne w Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

adres e-mail: sekcja.ds.doboru@lu.policja.gov.pl

 

Przyjmowanie podań odbywa się w dniach: w poniedziałki od 08:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ulicy Narutowicza 73, pokój nr 111D, a także w komendach powiatowych/miejskich Policji na terenie województwa lubelskiego. 

Powrót na górę strony