Pozostałe

Rekrutacja

Data publikacji 23.06.2020

Kompania reprezentacyjna.

UWAGA!

Informujemy, że została wznowiona procedura postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego wobec występujących zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW BĘDZIE MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM USTALENIU TERMINU.

NUMER KONTAKTOWY: 47 811-46-55

Aktualne terminy i limity przyjęć znajdują się w zakładce "TERMINY PRZYJĘĆ"

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie lub średnie branżowe; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.
 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

  Policjant zatrzymuje samochód.

Co daje Ci służba w Policji:

 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
 • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

  Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie ćwiczą na stiadionie.

  OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 47 811-46-55.


  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :
 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).


 

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.

Policjant wraz z psem służbowym.

 

Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani, poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.) :

 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 pkt.

 • Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 pkt.

 • Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 7 pkt.

 • Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 pkt.

 • Prawo jazdy kategorii „B” - 6 pkt.

 • Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt.

 • Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 4 pkt.

 • Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 2 pkt.

 • Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej - 2 pkt.

 • Prawo jazdy kategorii innej niż wymienione 2 - pkt.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2017r., poz. 2067 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 10 lipca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2020, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

 

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.55 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony