"Zwalczanie handlu ludźmi-wsparcie służb policyjnych obwodu wołyńskiego"

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie w partnerstwie z Zarządem Głównym Policji Państwowej w w obwodzie wołyńskim zrealizowała przedsięwzięcie międzynarodowe o charakterze szkoleniowym w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

www.polskapomoc.gov.pl

kwota dofinansowania 62 028 PLN

Projekt szkoleniowy KWP w Lublinie wpisał się w priorytet WPWR 2016-2020 „Dobre rządzenie”, cel Budowa potencjału administracji publicznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz dostępu do rzetelnej i obiektywnej informacji i w swoich założeniach osiągnie poniższe rezultaty: • wzrost kompetencji kadry administracji publicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym, • wspieranie procesów transformacji ustrojowej, demokratyzacji, budowy społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa i praworządności, • wzmocnienie instytucjonalne partnera poprzez podniesienie kwalifikacji kadry, • poprawa bezpieczeństwa na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, • walka z przestępczością o charakterze transgranicznym w zakresie handlu ludźmi, • poprawa bezpieczeństwa w regionie wołyńskim poprzez podniesienie świadomości obywateli w zakresie zagrożenia handlem ludźmi.

Bezpośrednie rezultaty projektu

  • 2 panele szkoleniowe dla policjantów obwodu wołyńskiego
  • 7 funkcjonariuszy zajmujących się handlem ludźmi przeszkolonych w zakresie procedur i algorytmów oraz nowoczesnych metod pracy. operacyjnej i technik informatycznych
  • 1 dobra praktyka dot. zagadnień wyzysku pracowniczego i wykorzystania seksualnego
  • 1 spot prewencyjny dostępny na stronie internetowej policji ukraińskiej i Wołyńskiej Rady Obwodowej a także emisja w lokalnej telewizji o zasięgu obwodowym

Pierwszy panel szkoleniowy zostanie zorganizowany we wrześniu 2016 r. w Łucku na Ukrainie dotyczyć będzie wyzysku pracowniczego.  Drugie szkolenie odbędzie się w październiku 2016 r. w Lublinie w Polsce i dotyczyć będzie wykorzystania seksualnego.

Grupa polskich wykładowców liczyć będzie 3 osoby i składać się będzie z doświadczonych funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie na co dzień zajmujących się działaniami z zakresu przedstawionej tematyki szkolenia.

Strona ukraińska, w związku z istniejącą potrzebą szkolenia się w tej dziedzinie i narastającym problemem migracji związanej z sytuacją społeczno-ekonomiczną Ukrainy, zwróciła się do strony polskiej o wsparcie w zakresie przeciwdziałania i zwalczania wyzysku pracowniczego i wykorzystania seksualnego.

Projekt poprzez usprawnienie pracy policjantów ukraińskich i uświadomienie potencjalnych zagrożeń związanych z migracją i podjęciem pracy za granicą, przyczynił się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli ukraińskich, a podejmowana problematyka dotycząca istotnych dla obu krajów kwestii organizacji i realizacji zadań mających na celu ściganie i zwalczanie różnych rodzajów przestępczości, przyczyniła się zarówno do wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej granicy Unii Europejskiej, jak i - przede wszystkim podniosła poziom bezpieczeństwa w obwodzie wołyńskim. Zasadność i potrzeba realizacji projektu została podkreślona przez Naczelnika Zarządu Głównego Policji Państwowej w obwodzie wołyńskim- gen. Petra Szpygę.

list intencyjny

 

Realizacja projektu:

1. Pierwsze warsztaty szkoleniowe na Ukrainie

2. Drugie warsztaty szkoleniowe w Lublinie

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 5.41 MB)

Powrót na górę strony