"Skuteczny instruktor – efektywny policjant – szkolenie zawodowe lubelskiej Policji w wymiarze europejskim"

logo programu Erasmus +

 

 

"Skuteczny instruktor – efektywny policjant – szkolenie zawodowe lubelskiej Policji w wymiarze europejskim"

W czerwcu 2014 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała informację o dofinansowaniu projektu "Skuteczny instruktor – efektywny policjant – szkolenie zawodowe lubelskiej Policji w wymiarze europejskim" w ramach Programu ERASMUS+. Wartość projektu 43 038 EUR.

Celem projektu  była poprawa jakości i skuteczności szkolenia zawodowego lubelskiej Policji oraz szkolenia zawodowego na poziomie krajowym i europejskim. Cele szczegółowe projektu to:
• podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności policjantów w obszarze doskonalenia zawodowego dzięki udziałowi w wyjazdach edukacyjnych, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie,
• wprowadzenie innowacyjnych praktyk poznanych za granicą do metodyki szkoleń i wykorzystanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych opracowanych w wyniku realizacji projektu,
• poprawa kompetencji językowych oraz świadomości interkulturowej uczestników wymian
• ułatwienie rozwoju zawodowego policjantów poprzez udział w wyjazdach i szkoleniu kaskadowym,
• wsparcie rozwoju instytucjonalnego KWP w Lublinie poprzez usprawnienie metod i technik doskonalenia zawodowego,
• rozwój współpracy pomiędzy partnerami projektu.

Projekt przewidywał wymianę doświadczeń i podniesienie kluczowych kompetencji  w zakresie metodyki szkolenia zawodowego Policji  dzięki organizacji mobilności edukacyjnych dla 36 przedstawicieli kadry odpowiedzialnej za szkolenie zawodowe funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu Policji, we współpracy z instytucjami szkoleniowymi  policji czeskiej, niemieckiej, litewskiej, estońskiej , maltańskiej i cypryjskiej. Obejmujował także przeprowadzenie przygotowania uczestników projektu do wyjazdów edukacyjnych, a po ich zakończeniu szkolenia kaskadowego dla lubelskich instruktorów policji oraz seminarium podsumowującego z udziałem zagranicznych ekspertów i kadry odpowiedzialnej za szkolenie zawodowe w komendach wojewódzkich policji. W 7 dniowych wymianach uczestniczyło 6 grup po 6 osób, z których każda udała się do innego partnera przyjmującego. Uczestnicy poznali systemy szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów, oraz metodykę prowadzenia szkoleń w zakresie:
• warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz sposób dokumentowania czynności,
• taktyki i techniki przeprowadzenia interwencji w ujęciu praktycznym,
• taktyki działania pododdziałów zwartych Policji,
• taktyki i techniki strzelań policyjnych, proces lokalnego doskonalenia zawodowego z wyszkolenia strzeleckiego,
• taktyki działań antyterrorystycznych.

Realizacja projektu:

1. Wizyta studyjna w Krajowej Szkole Policji Litewskiej, 22-28.03.2015 r.

2. Wizyta studyjna w Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie, 17-23.05.2015 r.

3. Wizyta studyjna w Prezydium Policji w Berlinie, 25-31 maja 2015 r.

4. Wizyta studyjna w Ośrodku Szkolenia we Frydku-Mistku, 7-13 czerwca 2015 r.

5. wizyta studyjna na Malcie, 27 września - 3 października 2015 r.

6. Wizyta studyjna na Cyprze, 4-10 października 2015 r.

7. Seminarium podsumowujące realizację projektu, 16-19 listopada 2015 r.

Rezultaty projektu:

1. Raport z przebiegu projektu

2. Report on the course of the project/ English version

3. Słownik ang-pol, pol-ang/słownictwo policyjne

 

Powrót na górę strony