Narkotyki pod kontrolą – zwiększenie zdolności europejskich organów ścigania do walki z przestępczością narkotykową

We wrześniu 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podpisała z Komisją Europejską umowę grantową  nr 101039050 na realizację projektu "Narkotyki pod kontrolą – zwiększenie zdolności europejskich organów ścigania do walki z przestępczością narkotykową" w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ISFP-2020-AG-DRUGS. Wartość projektu wynosi  284 984,87 Euro. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2022 roku  i będzie trwała do 31 grudnia 2023 roku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności beneficjentów projektu: Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Prezydium Policji w Berlinie, Generalnej Dyrekcji Policji Państwowej w Bułgarii, Narodowej Policji Hiszpańskiej, Generalnego Inspektoratu Rumuńskiej Policji, Zarządu Policji i Straży Granicznej Estonii i Narodowej Policji Niderlandów  w walce z przemytem narkotyków, zwłaszcza kokainy w oparciu o wymianę informacji i lepsze zrozumienie najnowszych trendów w przestępczości narkotykowej. Policyjni eksperci z krajów - partnerów projektu zwiększą wiedzę na temat regulacji prawnych,  istniejących kanałów przemytów narkotyków, procedur i metod stosowanych podczas likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych. Projekt przyczyni się również do rozwoju współpracy międzynarodowej
i mechanizmów koordynacji partnerów projektów poprzez udział w wizytach studyjnych
i szkoleniach oraz wymianę najlepszych praktyk.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

 • spotkanie zespołu zarządzającego projektem,
 • wizyta studyjna do Interpolu  - cel: zapoznanie się z problemem przemytu narkotyków na świecie z punktu widzenia Interpolu, z nowymi trendami w przestępczości narkotykowej oraz istniejącymi kanałami przerzutu narkotyków w Europie i na świecie, z informacjami na temat innowacyjnej bazy danych Relief stworzonej na potrzeby Interpolu, która pomaga w identyfikacji wcześniej nieznanych powiązań oraz służy m.in do ułatwienia likwidacji zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przestępczością narkotykową,
 • wizyty studyjne do Bułgarii, Estonii, Niemiec, Rumunii, Hiszpanii i Królestwa Niderlandów - cel: zdobycie wiedzy na temat problemu przemytu narkotyków, w szczególności kokainy i nowych substancji psychoaktywnych w kraju partnera projektu, na temat działań podejmowanych by zwalczyć problem przestępczości narkotykowej w tym kraju, na temat regulacji prawnych i procedur stosowanych podczas likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych i  strategii  dotyczących polityki antynarkotykowej  w każdym kraju partnerskim,
 • warsztaty połączone z wizyta studyjną w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie oraz Instytucie Medycyny Pracy im. Noefera w Łodzi – cel: zapoznanie się z nowymi substancjami psychoaktywnymi, sposobami ich pozyskiwania z produktów ogólnie dostępnych i możliwościami technicznymi laboratoriów badających te substancje.

Rezultaty projektu:

 • wykaz regulacji prawnych dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej,
 • raporty z przebiegu wizyty studyjnej do Interpolu i z przebiegu wizyt studyjnych do krajów partnerów projektu,
 • raport z dobrymi praktykami dotyczącymi zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej uwzgledniający przykłady prowadzonych spraw,
 • lista kontaktowa,
 • raport z przebiegu wizyt do  Narodowego Instytutu Leków w Warszawie oraz Instytutu Medycyny Pracy im. Noefera w Łodzi uwzgledniający zagadnienie  nowych substancji psychoaktywnych, sposobów ich pozyskiwania z produktów ogólnie dostępnych i możliwości techniczne laboratoriów badających te substancje.

In September, 2021 the Regional Police Headquarters in Lublin signed with the European Commission the Grant Agreement no. 101039050 for realization of the project “Drugs under control – enhancing European law enforcement capacity against drug trafficking crime“- within internal security fund- Police. The total project value is 284 984,87 Euro. The realization of the project started on the 1st of February, 2022 and it will be run till the 31st of December, 2023.

The main objective of the project will be strengthening the  law enforcement capacity of the project partners: Regional Police Headquarters in Lublin, Nadbużański Border Guard Unit, Berlin Police,  National Police General Directorate in Bulgaria, National Spanish Police,  General Inspectorate of Romanian Police,  Estonian Police and Border Guard and Netherlands National Police,  in the area of targeting illicit drug trafficking, in particular of cocaine and new psychoactive substances and to develop existing information exchange between law enforcement agencies in the EU by collecting operational  information and a better understanding of the latest trends in drug related - crime. The police experts from the project partners countries will enhance their knowledge on the legal regulations, existing drug trafficking channels, procedures and methods applied during dismantling illegal drug laboratories. The project will also contribute to developing the international cooperation and coordination mechanisms via participation in study visits and training workshops as well as best practice exchange.

Within the project there are planned the following activities:

 • the project management meeting,
 • the study visit to Interpol - the aim: to get acquainted with the drug trafficking problem worldwide from Interpol perspective, with new trends in drug crime as well as drug trafficking channels in Europe and the world, with information on innovative high-tech Relief database developed for INTERPOL which enables to identify the previously unknown links and also serves f.e. to facilitate of disrupting the organized crime groups dealing with drug crime,
 • the study visits to Bulgaria, Estonia, Germany, Romania, Spain and the Netherlands – the aim: to get knowledge on the drug trafficking, mostly cocaine and new psychoactive substances in project partner country, on the activities taken up to fight the drug crime problem in the project partner country, on the legal regulations and procedures applied while dismantling illegal drug laboratories as well as strategies concerning anti-drug police in each project partner country,
 • the two workshops combined to the study visits in National Medicines Institute in Warsaw and to Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź – the aim: getting knowledge on new psychoactive substances, in particular the possibilities of creating NPSs from widely accessible substances as well as the technical capability of the laboratories researching such substances.

The results of the project:

 • the list of legal regulations in the domain of preventing and fighting drug-related crime,
 • the reports from the course of study visit to Interpol and project partner countries,
 • the report with best practices on preventing and fighting drugs crime including the case studies,
 • the report from the course of the study visit to National Medicines Institute in Warsaw and to Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź including the new psychoactive substances issue, the possibilities of creating NPSs from widely accessible substances as well as the technical capability of the laboratories researching such substances.

REALIZACJA PROJEKTU

- spotkanie Zespołu ds. realizacji projektu, 9 - 11 maja 2022 r. Kazimierz Dolny/Project  Management Team meeting, 9 - 11 May 2022, Kazimierz Dolny

- wizyta studyjna w Interpolu, 17 - 19 maja 2022 r., Lyon/study visit to Interpol. 17 - 19 May 2022, Lyon

- wizyta studyjna w Generalnej Dyrekcji Policji Narodowej w Bułgarii, 2 - 4 września 2022 r., Sofia/study visit to the National Police General Directorate in Bulgaria, 2 - 4 September 2022, Sofia

- wizyta studyjna w siedzibie Narodowej Policji Hiszpanii, 4 - 6 października 2022 r., Madryt/study visit to the headquarters of the National Spanish police, 2 - 4 October 2022, Madrid

- wizyta studyjna w siedzibie Zarządu Policji i Straży Granicznej Estonii, 21 - 23 listopada 2022 r., Tallinn/study visit to the headquarters of the Police and Border Guard in Estonia, 21 - 23 November 2022, Talinn

- wizyta studyjna w Prezydium Policji w Berlinie, 24 -26 kwietnia 2023 r./study visit to the headquarters of the Berlin Police, 24 - 26 April 2023

- wizyta studyjna w Amsterdamie, 9 - 11 maja 2023 r./study visit to Amsterdam, 9 - 11 May 2023

- wizyta studyjna w Bukareszcie, 17 - 19 maja 2023 r./study visit to Bucharest, 17-19 May 2023

- warsztaty w Warszawie, 25 - 30 września 2023 r./workshops in Warsaw, 25 - 30 September 2023

Powrót na górę strony