Wizyta studyjna w Interpolu, w ramach projektu KWP w Lublinie pt. “Drugs under control - enhancing European law enforcement capacity against drug trafficking crime”

The project "Drugs under control - enhancing European law enforcement capacity against drug trafficking crime" was funded by the European  Union’s Internal Security Fund-Police

 

W dniach 17 - 19 maja 2022 r. w Lyonie odbyła się wizyta studyjna do Interpolu, w ramach projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie „Narkotyki pod kontrolą – zwiększenie zdolności europejskich organów ścigania prawa do walki z przestępczością narkotykową”, finansowanego z programu Internal Security Fund. Celem wizyty było zapoznanie się z nowymi trendami i środkami zapobiegawczymi podejmowanymi przez Interpol w zwalczaniu przestępczości narkotykowej, problemem handlu narkotykami na świecie, procedurami wydawania zawiadomień/dyspozycji przez Interpol, bazami danych Interpolu oraz mechanizmami współpracy międzynarodowej, a także zapoznanie się z innowacyjną, zaawansowaną technologicznie bazą danych Relief opracowaną dla Interpolu, która umożliwia organom ścigania identyfikację pochodzenia i tras przesyłek i dostaw skompresowanych narkotyków poprzez zautomatyzowaną analizę porównawczą znaków narzędziowych, logo i składu chemicznego opakowań narkotyków, pomagając w identyfikacji nieznanych wcześniej powiązań, a także w rozbijaniu zorganizowanych sieci przestępczych.

W wizycie udział wzięli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz partnerów: Nadbużańśkiego Oddziału Straży Granicznej, Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej, Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii, Narodowej Policji Hiszpańskiej, Prezydium Policji w Berlinie  oraz Generalnego Inspektoratu Policji Rumuńskiej.

                  

                 

 

On 17 - 19 May 2022, a study visit to Interpol took place in Lyon under the project of the Regional Police Headquarters in Lublin entitled 'Drugs under control - enhancing the capabilities of European law enforcement authorities in combating drug crime', financed from the Internal Security Fund programme. The purpose of the visit was to familiarise with new trends and preventive measures taken by Interpol in combating drug crime, the problem of drug trafficking in the world, procedures for issuing notices/dispatches by Interpol, Interpol databases and mechanisms of international cooperation, as well as to acquaint oneself with the innovative technologically advanced Relief database developed for Interpol, which enables law enforcement agencies to identify the origin and routes of shipments and deliveries of compressed drugs through automated comparative analysis of tool marks, logos and chemical composition of drug packages, helping to identify previously unknown links, as well as to disrupt organised crime networks.

The visit was attended by representatives of the Regional Police Headquarters in Lublin, Nadbużański Border Guard Unit, Estonian Police and Border Guard Board, General Directorate of National Police in Bulgaria, National Spanish Police, Police Presidium in Berlin and General Inspectorate of Romanian Police.

 

Powrót na górę strony