Wizyta studyjna w Bułgarii w ramach projektu "Drugs under control"

  Co-funded by the European Union

W dniach 4 - 6 września 2022 r. obyła się wizyta studyjna w siedzibie Generalnej Dyrekcji Policji w Bułgarii w Sofii, w ramach realizacji projektu “Drugs under control-enhancing European law enforcement capacity against drug trafficing crimes”. Celem wizyty było zapoznanie się z nowymi trendami i metodami działalności oraz możliwościach współpracy ze stroną Bułgarską w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy i eksperci merytoryczni z instytucji partnerskich projektu tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej,  Narodowej Policji Hiszpańskiej, Generalnego Inspektoratu Rumuńskiej Policji, Policji Berlińskiej, Generalnej Dyrekcji Policji w Bułgarii.

Bułgaria to głównie kraj tranzytowy w zakresie przemytu narkotyków pomiędzy Turcją a krajami Europy Zachodnie (opiatów z Turcji oraz syntetycznych narkotyków z Europy Zachodniej - głównie Holandii). Rynek bułgarski dostarcza także prekursory narkotykowe (głównie pseudoefedrynę) do nielegalnych laboratoriów pracujących w krajach Europy Środkowo - Wschodniej, w tym również Polsce. Wizyta pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie metod wykorzystywanych w celu zwalczania zorganizowanych grup przestępczych dokonujących przestępstw narkotykowych.

                         

 

            

A study visit to the headquarters of the General Directorate of Police of Bulgaria in Sofia took place from 4 to 6 September 2022, as part of the implementation of the project 'Drugs under control-enhancing European law enforcement capacity against drug trafficing crimes'. The purpose of the visit was to learn about new trends and methods of activity and the possibilities of cooperation with the Bulgarian side in the fight against organised drug crime. The meeting was attended by coordinators and subject matter experts from the partner institutions of the project, i.e. the Regional Police Headquarters in Lublin, the Nadbużański Border Guard Unit, the Estonian Police and Border Guard Board, the Spanish National Police, the General Inspectorate of the Romanian Police, the Berlin Police, the General Police Directorate in Bulgaria.

Bulgaria is mainly a transit country for drug trafficking between Turkey and Western European countries (opiates from Turkey and synthetic drugs from Western Europe - mainly the Netherlands). The Bulgarian market also supplies drug precursors (mainly pseudoephedrine) to illegal laboratories working in Central and Eastern European countries, including Poland. The visit allowed for the exchange of experience and good practices in terms of methods used to combat organised criminal groups carrying out drug crimes.

 

Powrót na górę strony