Projekt „Bezpieczna Europa – razem przeciwko oszustwom na zewnętrznej granicy UE”

                                                                               

   

 

W grudniu 2020 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie z programu Herkules III na realizację projektu pt. „Bezpieczna Europa – razem przeciwko oszustwom na zewnętrznej granicy UE”, którego celem było zwiększenie skuteczności zwalczania zorganizowanych oszustw, zwłaszcza przemytu i podrabiania papierosów, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy organami ścigania z Polski, Rumunii i Ukrainy.

535 km granicy polsko-ukraińskiej i 531 km rumuńsko-ukraińskiej stanowi jednocześnie granicę Schengen UE. Granice te są szczególnie narażone na przemyt wyrobów akcyzowych, w szczególności papierosów, a Ukraina nadal jest wciąż głównym źródłem przemytu papierosów w UE. Policja, straż graniczna i służba celna, polska, rumuńska i ukraińska na co dzień walczą ze zjawiskiem przemytu i nielegalnej produkcji papierosów. Przejmują przemycane papierosy i demontują nielegalne fabryki papierosów, zapobiegając stratom na rzecz interesów finansowych UE i państw członkowskich w wysokości milionów euro. Dlatego Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podjęła inicjatywę zorganizowania wspólnego projektu łączącego policję, straż graniczną i służby celne z Polski, Rumunii i Ukrainy. Będzie on polegał na organizacji w Polsce 6-dniowego seminarium poświęconego walce z przemytem i podrabianiem papierosów. Podczas seminarium zaprezentowano przykłady spraw krajowych i transgranicznych  przez przez przedstawicieli policji, straży granicznej oraz służby celnej z Polski, Rumunii i Ukrainy. Omówiono zagadnienia dotyczące wykrywania i zwalczania nielegalnej produkcji, przemytu i nielegalnej dystrybucji wyrobów tytoniowych. Druga część projektu została zorganizowana w formie praktycznych warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli firm tytoniowych. Poruszone zostały kwestie związane ze skalą i źródłami przemytu papierosów do UE, sposobami rozpoznawania podrobionych opakowań wyrobów tytoniowych oraz zagadnieniami związanymi z ochroną praw własności intelektualnej. Warsztaty zapewniły wiedzę w zakresie identyfikacji oryginalnych produktów.

- Seminarium w dniach 20-25 września 2021 r. w Białymstoku/seminar on 20-25 September 2021 in Białystok;

- Raport z przebiegu seminarium;

- Report on the course of the seminar;

- Broszura na temat projektu;

- Leaflet on the project;

 

In December 2020, the Regional Police Headquarters in Lublin received funding from the Hercule III programme for the implementation of the project entitled "Safe Europe - together against fraud athe external border of the EU", which aims to increase the effectiveness of combating organized fraud, especially cigarette smuggling and counterfeiting, through the exchange of knowledge and experience between law enforcement agencies from Poland, Romania and Ukraine. t

The 535 km Polish-Ukrainian border and 531 km the Romanian-Ukrainian border are also the EU Schengen border. These borders are particularly vulnerable to the smuggling of excise goods, in particular cigarettes, and Ukraine continues to be the main source of cigarette smuggling in the EU. Polish, Romanian and Ukrainian police, border guards and customs services fight the phenomenon of smuggling and illegal production of cigarettes on a daily basis. They seize smuggled cigarettes and dismantle illegal cigarette factories, preventing millions of euros from being lost to the financial interests of the EU and its Member States. Therefore, the Regional Police Headquarters in Lublin took the initiative to organize a joint project linking the police, border guards and customs services from Poland, Romania and Ukraine. It will involve the organization of a 6-day seminar in Poland devoted to the fight against cigarette smuggling and counterfeiting. During the seminar, examples of domestic and cross-border cases were presented by representatives of the police, border guards and customs from Poland, Romania and Ukraine. They focused on detecting and combating the illegal production, smuggling and illegal distribution of tobacco products. The second part of the project was organized in the form of practical workshops led by representatives of tobacco companies. Issues related to the scale and sources of cigarette smuggling to the EU, methods of identifying counterfeit packaging of tobacco products and issues related to the protection of intellectual property rights were discussed. The workshop provided knowledge in the field of identifying original products.

 

Powrót na górę strony