Projekt „Methodology of detecting and fighting crimes detrimental to the financial interests of the European Union”

logo programu Hercule III

W grudniu 2018 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Methodology of detecting and fighting crimes detrimental to the financial interests of the European Union” w ramach programu Herkules III. Wartość projektu wynosi 95 091,97 Euro. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku

Głównym celem projektu była poprawa i rozwój międzynarodowej i międzyinstytucjonalnej współpracy w zakresie zapobiegania i ścigania sprawców przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz inicjowanie bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami członków Unii Europejskiej i krajów trzecich. Cel ten został osiągnięty poprzez organizację dwóch 5-dniowych warsztatów szkoleniowych dla specjalistów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości z Polski, Bułgarii, Estonii i Ukrainy. Warsztaty odbyły się we wrześniu i październiku 2019 roku

- warsztaty dotyczące zwalczania cyberprzestępczości na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, 16-20 września 2019 roku Zakopane /

training workshops on fighting cybercrime to the detriment of the European Union financial interests, 16th - 20th September 2019, Zakopane

- warsztaty szkoleniowe dotyczące zwalczania przestępczości gospodarczej an szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, 30 września - 4 października 2019 roku, Kraków /

training workshops on fighting economic crime to the detriment of the European Union financial interests, 30th September - 4th October 2019, Kraków

 

- RAPORT Z PREZBIEGU WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

- REPORT ON THE COURSE OF THE TRANING WORKSHOPS

 

PROGRAM HERKULES III

W dniu 26 lutego 2014 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły rozporządzenie (UE) nr 250/20141 ustanawiające program promowania działań przeciwko nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym interesy finansowe Unii - program Herkules III.

Głównym celem programu „jest ochrona interesów finansowych Unii, a tym samym zwiększenie konkurencyjności gospodarki Unii i zapewnienie ochrony pieniędzy podatników”. Celem szczegółowym jest zapobieganie oszustwom, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom mającym wpływ na interesy finansowe Unii i zwalczanie ich. Co roku Komisja Europejska ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów mających na celu zapobieganie oszustwom, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom mającym wpływ na interesy finansowe Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują sie na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en

 

On 26 February 2014, the European Parliament and the Council of the European Union adopted Regulation (EU) No 250/20141 establishing a program to promote actions against fraud, corruption and any other illegal activity affecting the financial interests of the Union - the Hercule III program. The main objective of the program "is to protect the financial interests of the Union and thus to increase the competitiveness of the Union economy and to ensure the protection of taxpayers”. The specific objective is to prevent and combat fraud, corruption and any other illegal activities affecting the financial interests of the Union. Every year, the European Commission announces a special call for proposals for projects to prevent fraud, corruption and any other illegal activities affecting the financial interests of the European Union. Detailed information on the Program can be found on the website:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en

Powrót na górę strony