„Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E - budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyk CBRN-E”

flaga unii europejskiej

 

Co - funded by the Internal Security Fund of the European Union

 

W grudniu 2016 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podpisała umowę grantową z Komisją Europejską na realizację projektu „Zapobieganie  i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E - budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyk CBRN-Ew ramach programu szczegółowego Komisji Europejskiej "Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

Głównym celem projektu było wzmocnienie zdolności organów ścigania w państwach członkowskich Unii Europejskiej do zarządzania ryzykiem związanym z incydentami z wykorzystaniem materiałami CBRN-E, jak również wzmacnianie koordynacji i współpracy między organami ścigania i innymi podmiotami podczas incydentów CBRN-E na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Cel ten został osiągnięty poprzez poprawę kompetencji organów ścigania w zakresie ryzyka CBRN-E związanego z incydentami na lotniskach i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Projekt był skierowany do funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Portu Lotniczego Lublin, Estońskiej Policji i Straży Granicznej, Słowackiej Straży Granicznej oraz innych jednostek Policji w Polsce.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Wizyty studyjne w Estonii oraz Słowacji.
  2. Ćwiczenia dowódczo sztabowe na lotnisku w Lublinie.
  3. Ćwiczenia dowódczo sztabowe na przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 328 884,74 Euro.

 

Realizacja projektu:

1. Spotkanie Zespołu projektowego, Kazimierz Dolny, 29-31 maja 2017 roku

2. Wizyta studyjna w Estonii, 19-22 czerwca 2017 roku

3. Wizyta studyjna na Słowacji, 18-21 wrzesnia 2017 roku

4. Panel szkoleniowy związany z incydentem na lotnisku, 71-21 października 2017 roku

5. Panel szkoleniowy związany z incydentem na przejściu granicznym z Ukrainą, 19-24 listopada 2017 roku

 

Rezultaty projektu/results of the project:

Raporty z przebiegu szkolenia

Reports from the course of the trainings

Raport doskonalenie zawodowe

Report on the vocational training

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

In December 2016, the Regional Police Headquarters in Lublin signed with the European Commission the grant agreement for the implementation of the project: “Preventing and fighting CBRN-E terrorism – building capacity of actors involved in the detection and mitigation of CBRN-E risks at air and road border crossings on European level” in the framework of the European Commission programme  "Internal Security Fund".

The main objective of the project was to strengthen the capacity of law enforcement agencies in the EU Member States to manage the CBRN-E incident risk, as well as to strengthen coordination and cooperation between law enforcement and other actors during CBRN-E incidents on the European Union external border, leading to increased security of the critical infrastructure. This was achieved by improving law enforcement capabilities regarding CBRNE risk iconnected with the incident at the airports and on the European Union external border. The project was addressed to the officers of the Regional Police Headquarters in Lublin, Nadbużanski Border Guard Unit, Lublin Airport, Estonian Police and Border Guard, Slovak Border Guard and other police units in Poland.

The following activities were implemented:

  1. Study visits in Estonia and in Slovakia
  2. Training and coordination exercises at Lublin Airport..
  3. Training and coordination exercises in Dołhobyczów - border crossing with Ukraine and Poland.

European Union contribution: 328 884,74 Euro.

Powrót na górę strony