Szkolenie i ćwiczenia w związku z incydentem na przejściu granicznym w Dołhobyczowie

W dniach 19-24 listopada 2017 roku odbył się drugi panel szkoleniowy w ramach projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie “Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E – budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyka CBRN-E”, współfinansowany z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji w Lublinie, Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie i Olsztynie, przedstawiciele Nadbużanskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Koordynator ds. Zagrożeń CBRN-E Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz partnerzy zagraniczni - Zarząd Policji i Straży Granicznej w Estonii i Policja Graniczna i do spraw Cudzoziemców Republiki Słowackiej w Sobrance.

            uczestnicy w trakcie prezentacji

Szkolenie prowadzone było przez specjalistów w zakresie operacji specjalnych  i obejmowało następujące tematy:

  • ogólna charakterystyka działań antyterrorystycznych w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową – wzięcie zakładników na terenie przejścia granicznego oraz działania minersko-pirotechniczne,
  • najnowsze zagadnienia z zakresu taktyki antyterrorystycznej i działań minersko-pirotechnicznych,
  • wykłady taktyczne z zakresu prowadzenia operacji antyterrorystycznych w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową – osoba z materiałem promieniotwórczym na terenie przejścia granicznego, zagrożenie związane z ujawnieniem incydentu CBRN-E (materiały promieniotwórcze i wybuchowe) – ogólna charakterystyka materiałów z grupy CBRN-E, sposoby identyfikacji, neutralizacji i procesowego zabezpieczania śladów,
  • planowanie akcji i operacji antyterrorystycznych lądowych na obiektach ruchomych w związku z wzięciem zakładników – pojazd,
  • planowania akcji i operacji antyterrorystycznych lądowych na obiektach stałych  w związku z wzięciem zakładników – obiekt treningowy,
  • rozwiązania taktyczne związane z najnowszymi sposobami szturmowania w ramach realizacji akcji i operacji antyterrorystycznych na lądowych obiektach stałych i ruchomych,
  • omówienie i charakterystyka aktów terrorystów związanych z osobami posiadającymi urządzenie z materiałami z grupy CBRN-E, przy sobie ( np. plecak, torba).

W ramach ćwiczeń praktycznych, instruktorzy prowadzący szkolenie dokonali detonacji urządzenia wybuchowego, a przedstawiciele Zespołów Minersko-Pirotechnicznych Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji wraz z  pirotechnikami z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Zarządu Służb Ratowniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Estonii oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Estonii zbierali ślady i prowadzili śledztwo powybuchowe. Podobnie jak podczas pierwszego panelu, równocześnie z ćwiczeniami pirotechnicznymi odbywał się trening zespołów bojowych Policji oraz Straży Granicznej z Polski, Słowacji i Estonii na opuszczonym budynku, jak również trening strzelców wyborowych.

    ćwiczenia w terenie

  ćwiczenia w terenie 

Końcowym elementem szkolenia było przeprowadzenie ćwiczenia zgrywającego w rozbiciu o poszczególne cząstkowe zagadnienia treningowe związane z działaniami i procedurami wykonywanymi prze Straż Graniczną podczas próby wjazdu na teren Unii Europejskiej oraz Policji w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową na przejściu granicznym, w postaci wzięcia zakładników oraz próby przedostania się w głąb terenu kraju. Celem ćwiczenia było sprawdzenie procedur w współdziałaniu służb w zakresie rozwiązywania zaistniałej sytuacji kryzysowej na terenie przejścia granicznego, w postaci nielegalnej próby przetransportowania substancji promieniotwórczych i materiałów wybuchowych mogących posłużyć do czynności przestępczych, wzięcia zakładników oraz dopracowanie już istniejących wariantów rozwiązań taktycznych. Ponadto celem ćwiczeń była organizacja działań szturmowych i logistycznych, jak również wypracowanie odpowiednich sekwencji taktycznych i konfiguracyjno-sprzętowej w zakresie szybkiej zmiany sposobu działania w sytuacji zmieniającego się miejsca wystąpienia zagrożenia (budynek, pojazd, teren zurbanizowany, teren leśny, ciągi dróg szybkiego ruchu, drogi nieutwardzone itp.).

      ćwiczenia na przejściu granicznym          

Ćwiczenia na przejściu granicznym w Dołhobyczowie stanowiły ostatni etap realizacji projektu. Wnioski i doświadczenia z przeprowadzonych ćwiczeń i szkoleń zostaną opisane w raporcie, który zostanie przekazany partnerom i uczestnikom projektu, jak również Policji i Straży Granicznej państw członkowskich Unii Europejskiej.

                                                                                                                                              

On 19th – 24th November 2017 the second training session in the framework of the project “Preventing and fighting CBRN-E terrorism – building capacity of actors involved in the detection and mitigation of CBRN-E risks at air and road border crossings on European level” co-financed from Internal Security Fund took place. The representatives of the following institutions participated: Anti-terrorist Police Squads from Lublin, Warsaw, Katowice, Białystok, Łódź, Rzeszów and Olsztyn, Nadbużański Border Guard Unit, Airport Protection Service, Police Central Bureau of Investigation, Coordinator for the CBRN-E threats of the Anti-terrorist Operations Bureau of the National Police Headquarters as well as foreign project’s partners - Estonian Police and Border Guard Board and Border and Alian Police Directorate Sobrance, Republic of Slovakia.

The training was conducted by specialists in special operations and covered the following topics:

• general description of anti-terrorist operations in connection with the crisis situation - taking hostages at the border crossing points and EOD activities,

• latest issues in anti-terrorist tactics and EOD activities,

• tactical lectures on conducting anti-terrorist operations in connection with the emergency situation - CBRN-E incident (radioactive and explosive materials): a person with radioactive and explosive material at the border crossing point - general characteristics of CBRN-E materials, methods of identification, neutralization and securing the traces,

• planning of inland anti-terrorist actions and operations in connection with the hostage situation - vehicle,

• planning of inland anti-terrorist actions and operations in connection with the hostage situation – building,

• tactical solutions related to the latest methods of storming in the implementation of inland anti-terrorist actions and operations – vehicles and buildings,

• discussion and characterization of terrorist acts involving persons holding a device with CBRN-E material (backpack, bag).

During the practical exercises on the military ground, the instructors conducting the training exploded the explosive device, and the EOD and CBRN-E specialists of the Police Antiterrorist Units together with representatives of the Nadbużanski Border Guard Unit, Rescue Board of the Ministry of Interior of Estonia and the Estonian Internal Security Service collected traces and conducted post explosive investigation.

Similarly to the first training session, simultaneously to the pyrotechnics the Assault Team from Police and Border Guard from Poland, Slovakia and Estonia trained on an abandoned building.

The final part of the training was conducting practical exercises regarding the activities and procedures performed by Police and Border Guard in connection with the crisis situation at the border crossing, in the form trafficking radioactive and exlplosives materials and taking hostages. The aim of the exercise was to refine the procedures in the interoperability of services in the area of ​​resolving the emergency situation at the border crossing point, in the form of illegal attempts to transport radioactive and explosives substances, which could be used for criminal activities, taking hostages as well as refining existing variants of tactical solutions. In addition, the purpose of the exercises was to organize the assault and logistic activities, as well as to develop appropriate tactical and hardware sequences for rapid change of action in the context of the changing location of the threat (building, vehicle, urbanized area, forest, fast roads).

Exercises at the border crossing in Dołhobyczów are the final stage of project implementation.

The lessons learned will be described in the report that will be shared with project’s partners and participants, as well as with the Police and Border Guards of the European Union Member States.

Powrót na górę strony