“SharExplus Malta, Romania, Poland and France Evo expertise sharing”

This project has received funding from the European Union's Internal Security Fund Programme - Operational cooperation in the fight against firearms trafficking (2014-2020) under grant agreement No. 101035949

Projekt pt. “SharExplus Malta, Romania, Poland and France Evo expertise sharing” jest w 90% finansowany ze środków UE w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komponent Policja - współpraca operacyjna w zakresie zwalczania handlu bronią palną (2014 - 2020) i w 10% ze środków krajowych, a jego całkowita wartość wynosi 1 378 278 Euro. Projekt ma na celu zwiększenie zdolności operacyjnej Maltańskich Sił Policyjnych, Generalnego Inspektoratu Policji Rumuńskiej, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Polsce oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, które zakupią system EVO finder oraz inny sprzęt związany z kryminalistycznymi badaniami balistycznymi. Francuska Policja Narodowa będzie udzieli wsparcia w trakcie realizacji projektu oraz będzie doradzała w zakresie realizacji głównego celu projektu, jakim jest wymiana informacji pomiędzy europejskimi państwami członkowskimi. Policjanci z krajów partnerskich uczestniczących w projekcie wezmą udział w szkoleniach w Niemczech i Francji oraz w końcowych warsztatach na Malcie, które podniosą ich umiejętności w walce z przestępczością z użyciem broni palnej i nielegalnym handlem bronią palną. Do końca projektu  partnerzy zostaną podłączeni do sieci EVO finder, co zwiększy ich możliwości łatwego i skutecznego dzielenia się danymi dotyczącymi broni palnej między sobą i innymi państwami członkowskimi, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie.

 

The ShareExPlus project is 90% funded by the EU under the Internal Security Fund Police - operational cooperation in the fight against firearms trafficking (2014 – 2020) and 10% National funds with a total expenditure of €1,378,278. The project aims at enhancing the operational capacity of the Malta Police Force (MPF), the General Inspectorate of Romanian Police (IGPR), The Central Forensic Laboratory of the Police in Poland (CFLP) and the Polish Regional Police in Lublin (PRP) who will be procuring the EVO finder and other equipment related to forensic ballistics examination. The French National Police will be providing support during the implementation of the project and give advice to fulfil the main objective of the project, namely the exchange of information between European member states. Police officers from participating partners will be attending trainings in Germany and France and a final workshop in Malta which will increase their skills in the fight against gun crime and illegal firearms trafficking. By the end of the project, all partners will be connected to the EVO finder network which will enhance their capability to easily and more efficiently share firearms related data amongst themselves and other member states contributing to a safer Europe.

 

REALIZACJA PROJEKTU:

- Szkolenie “Toolmarks on Reloaded Ammunition Forensic Training Class”, 2 - 6 maja 2022 r. , Sandau (Niemcy)/ training "Toolmarks on Reloaded Ammunition Forensic Training Class”, 2 - 6 May 2022, Sandau (Germany)

- Warsztaty końcowe na Malcie, 19 - 21 czerwca 2023 r./final workshops in Malta, 19 - 21 June 2023

 

Powrót na górę strony