Szkolenie “Toolmarks on Reloaded Ammunition Forensic Training Class”

This project has received funding from the European Union's Internal Security Fund Programme - Operational cooperation in the fight against firearms trafficking (2014-2020) under grant agreement No. 101035949

 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublini jest partnerem projektu Policji Maltańskiej pt. „Malta, Romania, Poland and France EVO expertise sharing SharEx+”, współfinansowanego z programu Internal Security Fund. Jednym z działań projektu były warsztaty z zakresu „narzędzi i urządzeń do elaboracji i reelaboracji amunicji”, w których wzięło udział 12 przedstawicieli laboratoriów kryminalistycznych z Rumunii, Malty i z Polski - trzech przedstawicieli Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz dwóch przedstawicieli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Szkolenie odbyło się w dniach 2 - 6 maja 2022 r. w Sandau, w Niemczech. Każdy z uczestników na sali wykładowej miał zorganizowane osobne, indywidualne stanowisko pracy wyposażone w mikroskop stereoskopowy i materiały dydaktyczne. Zajęcia odbywały się w języku angielskim i miały charakter warsztatów, na których oprócz teoretycznego omówienia różnego rodzaju urządzeń (pras ręcznych i odpowiednich matryc) służących do samodziałowego elaborowania naboi,  wykonywane były również przez uczestników naboje różnych typów i kalibrów. Przedstawione i omówione zostały również matryce i przyrządy służące do zmiany wymiarów łusek naboi, a więc zmiany ich kalibrów i wzorów. Podczas zajęć praktycznych z łusek od odstrzelonych naboi usuwane były zużyte spłonki, a w ich miejsce montowane były odpowiednie spłonki nowe.

W czasie zajęć przedstawione były również urządzenia do wytwarzania samodziałowego pocisków zarówno ołowianych, jak i półpłaszczowych z rdzeniami ołowianymi – co następnie było manualnie ćwiczone przez uczestników w ramach warsztatów. Szczegółowo przedstawione zostały metody odlewania pocisków w stalowych formach z roztapianych prętów ołowianych w piecach indukcyjnych. Stosowanie takiego oprzyrządowania do wytwarzania amunicji miało również na celu zwrócenie szczególnej uwagi na powstawanie charakterystycznych śladów używanego oprzyrządowania, ich identyfikacji i rozpoznawania oraz zacierania śladów podczas dokonywania odstrzałów wykonanych uprzednio naboi. Przedstawiono również rodzaje ładunków miotających (prochów strzelniczych) i ich charakterystyki spalania się – włącznie z celowo złym jego dobraniem i zastosowaniem zbyt dużej naważki prochowej, co doprowadziło do celowego zniszczenia (rozerwania) broni podczas odstrzelenia tak wykonanego naboju.

Zajęcia miały na celu naukę dotyczącą identyfikacji śladów podczas samodziałowego wytwarzania (elaboracji) amunicji oraz zapoznanie się z oprzyrządowaniem do wykonywania amunicji. Zdobyta całkowicie nowa wiedza i nabyte umiejętności w zakresie rozpoznawania i identyfikowania śladów podczas wytwarzania amunicji zostaną wykorzystane w pracy zawodowej uczestników warsztatów.

 

 

 

The Regional Police Headquarters in Lublin is the partner of the Malta Police project entitled "Malta, Romania, Poland and France EVO expertise sharing SharEx+", co-financed by the Internal Security Fund programme. One of the activities of the project was a workshop on “Toolmarks on Reloaded Ammunition Forensic Training Class”, which was attended by 12 representatives of forensic laboratories from Romania, Malta and Poland - three representatives of the Forensic Laboratory of the Regional Police Headquarters in Lublin and two representatives of the Central Forensic Police Laboratory. The training took place from 2 to 6 May 2022 in Sandau, Germany. Each participant had a separate, individual workstation equipped with a stereo microscope and teaching materials. The classes were held in English and had the character of a workshop, where in addition to a theoretical discussion of the various types of equipment (hand presses and corresponding dies) used for the self-elaboration of cartridges, cartridges of various types and calibers were also made by the participants. The dies and instruments used to change the dimensions of cartridge casings, and thus change their calibers and patterns, were also presented and discussed. During practical classes, used primers were removed from cartridge cases and replaced with new ones.

During the classes there were also presented devices for the self-production of both lead and semi-lead bullets with lead cores, which was then manually practised by the participants during the workshops. Methods of casting projectiles in steel moulds from molten lead rods in induction furnaces were presented in detail. The use of such tooling in the manufacture of ammunition was also intended to draw particular attention to the formation of characteristic traces of the tooling used, their identification and recognition and obliteration of traces during the firing of previously made cartridges. Also presented were types of propelling charges (gunpowder) and their combustion characteristics - including its deliberately wrong selection and the use of too large powder weight, which led to the deliberate destruction (bursting) of the weapon during the shooting of such a cartridge.

The aim of the workshops was to learn how to identify traces during self-production (elaboration) of ammunition and to familiarise oneself with equipment used in the production of ammunition. The acquired new knowledge and skills in recognising and identifying traces during ammunition production will be used in the professional work of workshop participants.

 

Powrót na górę strony