Laboratorium Kryminalistyczne

Laboratorium Kryminalistyczne

NACZELNIK

podinsp. Bożena Lorek

ZASTĘPCA NACZELNIKA

podinsp. Dariusz Szewczuk

ZASTĘPCA NACZELNIKA

podinsp. Artur Sowiński

Dane kontaktowe:

tel.:  47 811 43 01
faks: 47 811 15 09
email: laboratorium@lu.policja.gov.pl

 

 

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie realizuje następujące zadania:

 

  1. wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych;
  2. koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa;
  3. współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
  4. współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistyczej;
  5. organizowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
  6. udział w czynnościach wykonywanych na miejscu zdarzenia w celu ujawnienia, zabezpieczenia procesowego i technicznego, oceny i typowania do zadań śladów, a także ustalenia innych istotnych okoliczności wskazujących na rodzaj i charakter zdarzenia oraz jego sprawcę;
  7. udział w czynnościach techniczno-kryminalitycznych wspomagających działalność służb Policji oraz wymiaru sprawiedliwości i organów działania;
  8. udział ekspertów kryminalistyki w charakterze biegłych w szczególności w postępowaniu karnym;
  9. prowadzenie zbiorów kryminalistycznych przewidzianych stosownymi przepisami;
  10. wykonywanie prac fotograficznych i wideo.

 

Struktura Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie:

 
 

Przedstawiony poniżej Certyfikat Akredytacji dotyczy procedur badawczych stosowanych w badaniach biologicznych oraz identyfikacji daktyloskopijnej.

 

Polityka jakości obowiązująca w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

 
 
 

W drugiej połowie 2007 r. część zespołów Laboratorium Kryminalistycznego, znajdujących się w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na ul. Narutowicza 73, została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku na ul. Tyszowieckiej 8 w Lublinie.

 

Budynek Laboratorium Kryminalistycznego (jednopiętrowy), zlkalizowany przy ul. Tyszowieckiej 8

 

 

ANKIETA
dotycząca badania poziomu zadowolenia oraz potrzeb klientów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Ankieta

 

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY
badającej poziom zadowolenia oraz potrzeb klientów laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Badania ankietowe 2021

Ankieta - analiza wyników 2021

 

 

 

 

 

.

 

Powrót na górę strony