Warsztaty na “zielonej granicy”

Warsztaty  na ,,zielonej granicy” w ramach projektu „Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskim” współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Policja.

Warsztaty odbyły się w dniach 21-26 października 2019 roku w Zamościu oraz Dorohusku. W warsztatach, oprócz uczestników z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,  uczestniczyli koordynatorzy i eksperci merytoryczni z innych instytucji partnerskich projektu tj. przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej, Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii, Prezydium Policji w Berlinie, Narodowej Policji Hiszpańskiej, Okręgowego Inspektoratu Policji w Satu Mare, Okręgowego Inspektoratu Policji w Cluj -Napoce i Generalnego Inspektoratu Policji Rumuńskiej.

W ciągu dwóch pierwszych dni warsztatów, uczestnicy zaprezentowali na przykładzie wybranych spraw operacyjnych metody zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Partnerzy projektu przedstawili tok prowadzonych spraw począwszy od sposobów  rozpracowywania zorganizowanych grup przestępczych aż do finalnego zakończenia sprawy skupiając się na przedstawionych zarzutach oraz zabezpieczonych ilościach narkotyków. Zaprezentowano również unormowania prawne dotyczące zwalczania przestępczości narkotykowej, metody zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej  jak również kierunki przemytu narkotyków do poszczególnych krajów. Centralnym punktem warsztatów było przeprowadzenie ćwiczenia praktycznego, na zielonej granicy w Dorohusku we współpracy z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej, gdzie uczestnicy projektu zostali również zapoznani ze  strukturą organizacyjną Straży Granicznej w Polsce oraz jej zadaniami związanymi ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej.  Wschodnia granica Polski jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej.  To głównie przedmiotową granicą Polski odbywa się przemyt narkotyków z krajów Europy Zachodniej na Wschód. Realizowane przedsięwzięcie pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie metod wykorzystywanych w celu zwalczania przestępczości narkotykowej. Szczególną uwagę poświęcono na wsparcie techniczne prowadzonych działań operacyjnych. Podczas przebiegu warsztatów wykorzystano sprzęt zakupiony w projekcie. W ramach warsztatów, uczestnicy projektu przemieścili się na teren placówki granicznej w Kryłowie, gdzie granica państwa wyznaczona jest korytem rzecznym. Zostali tam zapoznani z formami pracy oraz z zagrożeniami wpływającymi na pracę na przedmiotowym przejściu granicznym wynikającymi m.in z panujących warunków atmosferycznych. Po podsumowaniu warsztatów, uczestnikom wręczono certyfikaty uczestnictwa. Z przebiegu warsztatów sporządzono film oraz stworzono dokument zawierający najlepsze praktyki w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej.

uczestnicy warsztatów

 

 

 

Powrót na górę strony