Projekt „Enhancing the operational control technical possibilities of the activities detrimental to the EU’s financial interests on its Eastern border”

Project „Enhancing the operational control technical possibilities of the activities detrimental to the EU’s financial interests on its Eastern border”

On December 2018 the Regional Police Headquaters in Lublin signed the grant agreement for the realisation of the project “Enhancing the operational control technical possibilities of the activities detrimental to the EU’s financial interests on its Eastern border” within Hercule III (Technical assistance). The project total value is 122,842.00 Euro.

The project  was run from 1st of January till 29th of February, 2020.

The main aim of the project was to increase the effectiveness of the activities conducted in the scope of preventing and fighting crime detrimental to the financial interests of the EU and to enhance the protection of the EU and member countries budgets against frauds in trade.

The specific objectives of the project were as follows:

  • strengthening the fight against fraud and other illegal activities detrimental to the EU’s interests by providing technical equipment and software for operational police officers from Lublin police,
  • limiting the currently known exposure of the EU’s financial interests to fraud, corruption and other irregularities by improvement of the methods and tools used by operational police officers from Lublin police in the fight against crime detrimental to the EU financial interests, including methods and tools used for running police operations in difficult terrain conditions particularly in cross border area,
  • acquiring new skills in operation of the purchased equipment.

Within the project there was bought the multifunction mobile post for automated number plate recognition system, far reaching observation, recording and for hidden monitoring. There were trained the police officers how to operate this equipment.

The purchased equipment is used in daily work of police officers, which directly contributes to diminishing the number of crimes detrimental to the EU’s financial interests. In the long time perspective it will thus lead to enhancing safety on the Eastern border of the EU, as the equipment will be used, in particular, in the area of acting of the Lublin police garrison.

 

Projekt „ Zwiększenie możliwości technicznych kontroli operacyjnej działań szkodliwych dla interesów finansowych Unii Europejskiej na jej wschodnich granicach”

 

W grudniu 2018 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podpisała umowę grantową na realizację projektu pt.  „Enhancing the operational control technical possibilities of the activities detrimental to the EU’s financial interests on its Eastern border” w ramach Programu Herkules III (wsparcie techniczne). Wartość projektu wynosi 122,842.00 Euro.

Projekt był realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.

Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności prowadzonych działań w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości na szkodę interesów finansowych UE oraz zwiększenia ochrony budżetów UE i krajów członkowskich przed oszustwami. Szczegółowe cele projektu są następujące:

• wzmocnienie walki z oszustwami i innymi nielegalnymi działaniami na szkodę interesów UE poprzez zapewnienie sprzętu technicznego i oprogramowania dla funkcjonariuszy policji lubelskiej,

• ograniczenie ryzyka wystąpienia przestępstw na szkodę interesów finansowych UE poprzez ulepszenie metod i narzędzi stosowanych przez funkcjonariuszy lubelskiej policji w walce z przestępczością na szkodę interesów finansowych UE, w tym zastosowanych metod i narzędzi do prowadzenia operacji policyjnych w trudnych warunkach terenowych, w szczególności w obszarze transgranicznym,

• nabywanie nowych umiejętności w zakresie obsługi zakupionego sprzętu.

W ramach projektu dokonano zakupu wielofunkcyjnego stanowiska do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów, obserwacji dalekosiężnej, nagrywania i ukrytego monitoringu oraz przeszkolono funkcjonariuszy w zakresie obsługi tego sprzętu.

Zakupiony sprzęt jest używany w codziennej pracy funkcjonariuszy, co przyczynia się bezpośrednio do zmniejszenia ilości przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.
W dalszej perspektywie przyczyni się zaś to do zwiększenia bezpieczeństwa na wschodniej granicy  UE, ponieważ sprzęt ten w szczególności jest wykorzystywany na terenie działania policji garnizonu lubelskiego.

 

 

 

Powrót na górę strony