Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli

logo funduszy europejskich, flaga Polski, logo województwa lubelskiego oraz flaga unii europejskiej

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofiansowanie na realizację projektu "Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli " z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Wartość dofinansowanie to 19 228 455,04 złotych, a wartość całkowita projektu to 22 638 931,83 złotych.

Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności realizacji zadań będących w kompetencji całego Lubelskiego Garnizonu Policji, zmniejszenia kosztów funkcjonowania garnizonu jak również zapewnienie szybkiej i sprawnej obsługi wszystkich kategorii interesantów. Realizacja celu projektu stworzyła możliwość dalszego wdrażania nowych rozwiązań a także umożliwiła osiągnięcie następujących długofalowych korzyści: poprawę funkcjonowania Lubelskiego Garnizonu Policji oraz wzrost efektywności pracy pracowników, efektywne wydatkowanie środków publicznych poprzez minimalizację kosztów i bieżącego utrzymania garnizonu, wdrożenie jednolitych mechanizmów wymiany informacji, opartych na technologii teleinformatycznej, poprawę organizacji pracy oraz usprawnienie obsługi interesantów, wyrównanie dysproporcji w dostępie do technik komputerowych oraz upowszechni stosowanie technik społeczeństwa informacyjnego w instytucji publicznych. Przyczyniła się także do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu mieszkańców i przedsiębiorców na obszarze realizacji projektu co spowodowało: podniesienie jakości życia mieszkańców, umocnienie wizerunku służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo tj. Policji jako nowoczesnych i sprawnie zarządzanych jednostek wykorzystujących nowoczesne technologie teleinformatyczne, ugruntowanie wśród mieszkańców i turystów wizerunku województwa bezpiecznego.

Projekt był realizowany w ramach 7 zadań: Dostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, wyposażenia serwerowego, sprzętu komputerowego, serwera faksowego, wdrożenie portalu e-usług, promocja projektu, Opracowanie studium wykonalności. Wskaźnikami realizacji są: liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych, liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. Do grup docelowych planowanych działań zaliczają się: lubelski garnizon Policji (KWP, KMP, KPP), przedsiębiorcy oraz mieszkańcy woj. lubelskiego. Wśród interesariuszy znajdują się również towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji samorządowej, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Krajowy Rejestr Karny oraz powszechne sądy i prokuratury. W wyniku realizacji projektu powstanie 15 nowych usług elektronicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz jednej usługi A2A. Pojemność dostępnej pamięci serwerowni KWP zostanie zwiększona o 321 TB. Pozostałe wskaźniki produktu: liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja - 2 sztuk liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - 1 sztuka., liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych - 3 sztuki., liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych - 1 sztuka., liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja - 13 sztuk., liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne - 2 oraz liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne - 1.

 

Powrót na górę strony