Współpraca międzynarodowa organów ścigania

flaga Unii Europejskiej

Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE

 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie w wysokości 406 586,46 EUR na realizację projektu "Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE" w ramach Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej "Zapobieganie i walka z przestępczością". 

Głównym celem realizacji projektu była poprawa i rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw korupcyjnych i finansowych (pranie brudnych pieniędzy, fałszerstwa, kradzieże tożsamości) oraz zapewnienie skutecznej konfiskaty mienia przestępczego w obszarze wschodniej granicy Unii Europejskiej. 

Cel główny został osiągnięty do końca marca 2015 roku dzięki realizacji celów szczegółowych takich jak:

- wymiana wiedzy i doświadczeń oraz promowanie najlepszych praktyk pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości z Polski, Niemiec i Bułgarii w zakresie zwalczania i zapobiegania korupcji, zapewnienia skutecznej konfiskaty mienia przestępczego oraz prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa finansowe,        

- poznanie i rozwój nowych metod i technik walki z przestępczością ekonomiczną i korupcyjną w Polsce, Nieczech i Bułgarii poprzez udział w wizytach studyjnych, wspólnych warsztatach szkoleniowych oraz ćwiczeniach praktycznych,

- opracowanie wspólnych procedur ułatwiających nabycie i wymianę informacji finansowej
w celu namierzenia majątku pochodzącego z przestępstwa poprzez wspólną realizację działań zmierzających do ujęcia sprawców przestępstwa,

- poznanie prawnych instrumentów przeznaczonych do zwalczania przestępczości ekonomicznej i korupcyjnej na terenie krajów biorących udział w przedsięwzięciu Polsce, Niemczech i Bułgarii poprzez udział w wizytach studyjnych i warsztatach szkoleniowych,

- wypracowania mechanizmów szybkiej i merytorycznej wymiany informacji niezbędnych do skutecznego zwalczania i zapobiegania przestępności ekonomicznej, pomiędzy organami ścigania państw uczestniczących w warsztatach szkoleniowych poprzez stworzenie jednolitych procedur działania, w tym zdobywania dowodów popełnia przestępstwa w przypadku zdarzenia wymagającego zaangażowania kilku krajów Unii Europejskiej,

- wypracowanie wspólnych metod zwalczania przestępczości finansowej i korupcyjnej oraz zabezpieczania majątków przestępców poprzez opracowanie materiałów szkoleniowych (podręczników porcedur) zawierajacych wypracowane algorytmy postępowania i najlepsze praktyki,

- zawiązanie sieci współpracy pomiędzy partnerami biorącymi udział w przedsięwzięciu na rzecz zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej i finansowej oraz skutecznej konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa.

Realizacja projektu

W październiku 2013 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. realizacji projektu, które miało na celu ustalenie zasad współpracy i komunikacji, zadań do realizacji, a także założeń do opracowania szczegółowych programów wizyt studyjnych, warsztatów szkoleniowych oraz ćwiczeń praktycznych. Kolejnym etapem realizacji projektu bedą wizyty studyjne w Sofii i Hamburgu, które planowane są w czerwcu 2014 roku.

W dniach od 21 do 26 lipca 2014 roku odbyła się wizyta studyjna w Bułgarii. Kolejnym etapem realizacji projektu były warsztaty, które odbyły się w Sile k. Olsztyna. W listopadzie 2014 r. w Lublinie odbyły się ćwiczenia praktyczne.Na poczatku grudnia 2014 roku miała miejsce wizyta studyjna w Hamburgu, w której udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji biorących udział w projekcie. W dniach od 14 do 19 grudnia w Rzeszowie odbyły się kolejne warsztaty. Projekt zakończyła konferencja podsumowująca jego realizację.

Powrót na górę strony