Razem na rzecz bezpieczeństwa

 

logo Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013

Projekt pn. „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Wartość projektu wynosi 4 326 850,50 euro, a kwota dofinansowania 3 894 165,45 euro.

Głównym celem realizacji projektu była poprawa bezpieczeństwa na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz na terenach przygranicznych.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Rozwój sieci współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie a Zarządem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w obwodzie wołyńskim poprzez ustanowienie wspólnych metod działania, w tym zdobywania dowodów popełnienia przestępstwa, podczas realizacji działań zapobiegających i zwalczających przestępczość zorganizowaną i przemyt.

  2. Zapewnienie specjalistycznego sprzętu dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy przeznaczonego do zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz przemytu (ludzi, zwierząt i papierosów) poprzez zakup samochodów osobowo - terenowych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.

  3. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w obwodzie wołyńskim nt. zapobiegania i zwalczania różnych form przestępczości o charakterze transgranicznym (przemyt, przestępczość zorganizowana) poprzez organizację warsztatów szkoleniowych

Priorytetem projektu była poprawa bezpieczeństwa na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz na terenach przygranicznych. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, dlatego tworzone są mechanizmy instytucjonalne oraz udoskonalane sieci współpracy pomiędzy służbami policyjnymi różnych krajów. Walka z przestępczością zorganizowaną, przemytem czy nielegalnymi migracjami wymaga współpracy z państwami sąsiadującymi, wzajemnej wymiany informacji o ewentualnych zagrożeniach, wsparcia technicznego oraz umiejętności koordynacji działań. Działania wchodzące w zakres projektu: warsztaty szkoleniowe, zakup 80 specjalistycznych samochodów osobowo-terenowych, opracowanie i wydanie broszury dotyczącej przestępczości transgranicznej i procedur postępowania, w tym zdobywania dowodów przy wspólnej realizacji sprawy oraz stworzenie raportu zawierającego wskazówki i wnioski w zakresie walki ze przestępczością transgraniczną (przestepczość zorganizowana, handel ludżmi, przemyt, zwalczanie nielagalnych migracji), pozwoliły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie województwa lubelskiego i Obwodu Wołyńskiego. Zakup specjalistycznego sprzętu – samochodów osobowo – terenowych wraz z wyposażeniem przystosowanych do działania w niedostępnym terenie, wpłynęło na poprawę wyposażenia jednostek działających w strefie przygranicznej.

Realizacja:

  • W lipcu 2014 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji przekazano 42 samochody osobowo-terenowe policjantom z 10 przygranicznych jednostek.

przekazywane samochody osobowo-terenowe przekazywane samochody osobowo-terenowe

  • W dniach 19 - 21 listopada 2014 roku w Zamościu odbyły się warsztaty szkoleniowe. Uczestnikami byli policjanci oraz milicjanci zajmujący się przestępczością kryminalną, a w szczególności przemytem dzieł sztuki, zwalczaniem przestępczości narkotykowej, poszukiwaniem osób zaginionych i osób, które dopuściły się przestępstw, a także przestępczością w zakresie handlu ludźmi. Uczestnicy wymienili się również doświadczeniami w zakresie wykorzystania elektronicznych dokumentów płatniczych, a także zwalczaniem nielegalnego obrotu zwierzętami zgodnie z Konwencją Waszyngtońską. Jednym z tematów była też przestępczość akcyzowa i podsumowanie w tym zakresie wspólnych osiągnięć.

uczestnicy warsztatów szkoleniowych uczestnicy warsztatów szkoleniowych

  • W dniach 2-4 września  2015 roku w Łucku odbyły się warsztaty szkoleniowe. Uczestnikami byli policjanci – 35 osób oraz milicjanci 25 osób, zajmujący się przestępczością kryminalną i zwalczaniem przestępczości gospodarczej, a w szczególności: praniem brudnych pieniędzy, zwalczaniem przestępczości narkotykowej, poszukiwaniem osób zaginionych i osób, które dopuściły się przestępstw, a także przestępczością w zakresie handlu ludźmi. Uczestnicy wymienili się również doświadczeniami w zakresie przestępczości transgranicznej w sferze obrotu gospodarczego.

uczestnicy warsztatów szkoleniowych  uczestnicy warsztatów szkoleniowych

  • W dniach 12 - 13 października 2015 r. w Zamościu obyła się konferencja podsumowująca projekt „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Policji lubelskiej, Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w obwodzie wołyńskim. Delegacji Milicji ukraińskiej przewodniczył generał Milicji Petro Szpyha - Naczelnik Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w obwodzie wołyńskim.

uczestnicy konferencji podsumowującej   uczestnicy konferencji podsumowującej

 

Powrót na górę strony