Czworonożny patrol

logo Programu Leonardo da Vinci

"Czworonożny patrol - wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolenia psów służbowych oraz doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych"

   W maju 2011 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. "Czworonożny patrol - wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolenia pów służbowych oraz doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych" w ramach Programu Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie.

     Projekt przewidywał wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe 24 uczestników reprezentujących lubelską Policję i Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach przeprowadzone przez Centrum Szkolenia Psów Służbowych Żandarmerii Narodowej w Gramat (Francja), Policję w Berlinie i Policję w Osnabrueck (Dolna Saksonia w Niemczech). Obejmował także przeprowadzenie szkolenia kaskadowego dla lubelskich policjantów realizujących zadania związane z wykorzystywaniem i utrzymywaniem psów w służbie prewencyjnej, po zakończeniu wymian.

     Cele Projektu:

  1. Wymiana doświadczeń i podniesienia poziomu wiedzy uczestników projektu posidanych przez partnerów zagranicznych w zakresie kynologii policyjnej,
  2. Zwiększenie kwalifikacji zawodowych policjantów w obszarze wykorzystywania i utrzymywania psów w służbie prewencyjnej,
  3. Ułatwienie rozwoju zawodowego policjantów poprzez udział w wymianie i szkoleniu kaskadowym, zwiększenie atrakcyjności zawodowej na rynku europejskim (możliwość zatrudnienia w europejskich centrach szkolenia pów służbowych),
  4. Zwiększenie atrakcyjności szkoleń przewodników i psów przez wprowadzenie do metodyki szkoleń technik zdobytych za granicą,
  5. Wsparcie rozwoju KWP w Lublinie przez usprawnienie metod i technik nauczania; wsparcie uczestników wymian w prowadzeniu szkoleń, na podstawie obserwacji zagranicznych partnerów
  6. Zacieśnienie współpracy pomiędzy KWP w Lublinie i partnerami,
  7. Poprawa umiejętności językowych uczestników wymiany.

     Realizacja projektu:

1. Wymiany doświadczeń we Francji oraz w Niemczech - Osnabrueck, Berlin

  W okresie od lutego do maja 2012 roku trzy 8 osobowe grupy policjantów z lubelskiego garnizonu oraz Zakładu Kynologii Policyjneje w Sułkowicach uczestniczyły w 7 dniowych wizytach studycjnych w Gramat, Osnabrueck oraz w Berlinie.  Uczestnicy poznali teorię i praktykę w zakresie taktyki i techniki używania psów w służbie, doboru i zakupu psów, organizacji kursów tresury, doskonalenia i testowania sprawności użytkowej psów, sposobów używania i utrzymania psów, doskonalenia sprawności użytkowej psów w jednostkach Policji, żywienia i warunków bytowania psów, wycofywania psów ze służby, co pozwoli na wprowadzenie do warsztatu pracy innowacyjnych metod wykorzystywania psów służbowych podczas patroli, imprez masowych, konwojów i tropienia. Ze względu na specyficzny charakter pracy przewodnika psa oraz obowiązek doskonalenia sprawności użytkowej psa i doskonalenia swoich umiejętności z taktyki i techniki używania psa w służbie, możliwość "podglądania" kolegów z Policji niemieckiej i Żandarmerii francuskiej przełoży się na efektywniejsze szkolenie przewodników i tresurę psów, a co za tym idzie efektywniejszą pracę.

 

uczestnicy wizyty studyjnej w Osnabrueck uczestnicy wizyty studyjnej w Gramat

                         Osnabrueck                                                                    Gramat

                            uczestnicy wizyty studyjnej w Berlinie

                                                                           Berlin

2. Szkolenie kaskadowe

    Doświadczenia zebrane podczas wymian, dobre praktyki oraz skuteczne rozwiązania w zakresie szkolenia psów służbowych oraz doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych zostały przedstawione podczas szkolenia kaskadowego dla policjantów garnizonu lubelskiego z Komend Miejskich i Powiatowych oraz wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, które odbyło się  25 września 2012 roku Uczestnicy wymian we Francji (Gramat) oraz Niemczech (Osnabrueck, Berlin) przedstawili bardzo ciekawe prezentacje oraz materiał filmowy, na którym przedstawiono metody szkolenia psów służbowych w różnych specjalnościach.
                                     uczestnicy szkolenia kaskadowego

3. Seminarium podsumowujące realizację projektu
    Ostatni etap realizacji projektu to organizacja seminarium podsumowującego, które odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, w dniach 3 - 6 grudnia 2012 roku. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali eksperci z Żandarmerii Francuskiej, Policji w Osnabrueck oraz w Berlinie. Ze strony polskiej w seminarium uczestniczyli przedstawiciele Wydziałów Prewencji oraz koordynatorzy regionalni do spraw kynologii policyjnej z Komendy Stołecznej Policji, komend wojewódzkich w Poznaniu, Olsztynie, Wrocławiu, Rzeszowie, Radomiu, Kielcach, Łodzi, Opolu, Katowicach, przedstawiciel Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, przedstawiciele Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Wydziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz  Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W celu przybliżenia gościom zagranicznym zasad dotyczących zasad naboru i szkolenia psów służbowych jak również wykorzystania psów w pracy Policji, seminarium rozpoczęła prezentacja podinsp.. Mariusza Wziątka – instruktora w Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, następnie swoje prezentacje przedstawili przedstawiciele Policji w Osnabrueck i Berlinie oraz Żandarmerii francuskiej, dzieląc się z polskimi uczestnikami seminarium ciekawymi rozwiązaniami w zakresie szkolenia i wykorzystania psów służbowych.

 seminarium podsumowujące


    Po części teoretycznej uczestnicy seminarium wzięli udział w pokazie sprawności użytkowej psów służbowych z użyciem dźwiękowych środków pozoracji oraz mieli okazję przyjrzeć się pracy psów wykorzystywanych do badań osmologicznych.Pokaz zorganizowano w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, gdzie mieszczą się kojce psów służbowych.

    Kolejny dzień zagraniczni uczestnicy seminarium spędzili w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, gdzie zapoznali się ze strukturą organizacyjną szkoły, zakresem jej zadań oraz specyfiką pracy polskiej Policji.

                                    pokaz tresury psów policyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie


     Ostatnim punktem programu seminarium był udział w pokazie szkolenia psów do wyszukiwania materiałów wybuchowych, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.


    Zrealizowany projekt, to nie tylko nowa wiedza i ciekawe rozwiązania poznane podczas wymian w Gramat, Osnabrueck i Berlinie, ale to również nawiązane kontakty, dzięki którym współpraca pomiędzy naszymi jednostkami będzie kontynuowana.

Powrót na górę strony