Bezpieczna Europa

logo Programu Hercule II

Bezpieczna Europa – wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej

Safe Europe – exchange of knowledge and experiences in the scope of protection of the European Union financial interests
 

This seminar has been co-funded by the European Commission (OLAF) under the Hercule II Programme 2007-2013: A Community Action Programme to promote activties in the field of the protection of the Communitys financial interests (for more information see http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm  )

     English version

W sierpniu 2011 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 054,91 EUR z Programu Hercule II na realizację projektu "Bezpieczna Europa - wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej".

W ramach realizacji projektu zorganizowane zostanie 3-dniowe seminarium podczas, którego poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 - przestępczość akcyzowa, a w szczególności międzynarodowy charakter obrotu wyrobami tytoniowymi,

- przestępczość związana z oszustwami dokonywanymi na szkodę finansową interesów Unii Europejskiej,

- przestępczość korupcyjna.

    Do uczestnictwa w seminarium zaproszeni zostali najlepsi specjaliści w dziedzinie zwalczania przestępczości finansowej, celnej akcyzowej i korupcyjnej z instytucji zajmujących się zwalczaniem przestępczości finansowej na wschodniej granicy Unii Europejskiej oraz funkcjonariuszy Milicji z Ukrainy, a także Policji z Włoch, Niemiec i Litwy. Wielość oraz różnorodność zaproszonych instytucji pozwoliła na szerokie, dogłębne i wielowymiarowe zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi przestępczości finansowej dla uczestników i interesu finansowego Wspólnoty. Wśród uczestników przedsięwzięcia były osoby odpowiedzialne za pracę operacyjną, dochodzeniowo-śledczą, jak również prowadzące kontrole celne czy skarbowe, a także realizujące szkolenia.

    Celem realizacji projektu była poprawa i rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania przestępstw finansowych we wschodniej Europie mających wpływ na interesy gospodarcze Wspólnotowe.

    Cel główny został osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych takich jak:

- wymiana wiedzy i doświadczeń nt. przestępstw finansowych pomiędzy uczestnikami seminarium (z państw członkowskich UE - Polska, Niemcy, Włochy, Litwa oraz Ukrainy),

- poznanie metod, technik i taktyk służb biorących udział w seminarium,

- wypracowanie mechanizmów szybkiej i merytorycznej wymiany informacji pomiędzy organami ścigania państw uczestniczących,

- wypracowanie wspólnych metod zwalczania przestępczości finansowej i korupcyjnej,

- wypraocwanie metod walki z przemytem wyrobów tytoniowych na wschodniej granicy Unii Europejskiej,

- opracowanie wskazówej jak zdobywać dowody popełnienia przestępstwam, aby mogły być wykorzystane w sprawie w krajach będących uczestnikami spotkania,

- nawiązanie bezpośrednich kontaktów roboczych pomiędzy uczestnikami seminarium,

- wypracowanie wspólnego stanowiska oraz ustalenie metod walki z przemytem towarówm, w tym wyrobów tytoniowych na wschodniej granicy Unii Europejskiej,

- zawiązanie sieci współpracy pomiędzy partnerami biorącymi udział w seminarium na rzecz zwalaczania przestepczości szkodzącej interesom finansowym Unii Europejskiej.

 

This information reflects the authors view and the European Commission (OLAF) is not liable for any use that may be made of the infomation contained therein.

Opinie wyrażone w niniejszej informacji są jedynie opiniami autora i Komisja Europejska (OLAF) nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania.

 

This information does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission.

Niniejsza informacja niekoniecznie odzwierciedla stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

 
Powrót na górę strony