Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA

  logo programu Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007 - 2014
 
 
 
 
 

Dnia 28 czerwca 2011 roku podpisana została umowa na realizację projektu "Razem bezpieczniej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013, Priorytet 2 Poprawa jakości życia, Działanie 2.1 Ochrona środkowiska w obszarze transgranicznym.      

 
Projekt „Razem bezpieczniej” współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 powstał, jako odpowiedź na konieczność stworzenia właściwego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych na terenie województwa lubelskiego i Obwodu Wołyńskiego oraz podniesienia bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia obywateli zamieszkałych w strefie przygranicznej podczas sytuacji klęsk żywiołowych, katastrof ekologicznych oraz wypadków drogowych.
Poważnym problemem występującym po stronie polskiej i ukraińskiej był brak wypracowanych standardów i spójnego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym przygotowanego do działań w razie klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych. Problemem było także zapewnienie bezpieczeństwa związanego z przestępstwami, a także atakami terrorystycznymi.
 
Partnerami zaangażowanymi w realizację projektu były:
 
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – lider projektu,
 • Zarząd Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim,
 • Związek Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych – Oddział Lublin.
Głównym celem realizacji projektu było utworzenie systemu szybkiego reagowania służb w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz katastrof technicznych, awarii i innych stanów zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego i Obwodu Wołyńskiego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym.
 
Główny cel osiągnięty został poprzez realizację celów szczegółowych:
 
 • utworzenie sieci współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ratownictwo poprzez łączenie sił i możliwości szybkiego uzgadniania wspólnych działań w przypadkach zagrożeń w ruchu drogowym oraz katastrof i klęsk żywiołowych,
 • usprawnienie wewnętrznego przepływu informacji oraz czasu i jakości obsługi mieszkańców województwa lubelskiego i Obwodu Wołyńskiego poprzez wypracowanie wspólnych procedur reagowania w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych,
 • promowanie działań zwiększających wiedzę mieszkańców obszarów przygranicznych na temat zachowań w sytuacjach kryzysowych,
 • zakup specjalistycznego wyposażenia dla służb odpowiedzialnych za ratownictwo i bezpieczeństwo w obszarze transgranicznym przeznaczonego do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych oraz klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznym. 
 
W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące działania:
 
 • zakup łącznie 17 pojazdów: 15 samochodów typu furgon: 10 samochodów zostanie przeznaczonych dla Komend Powiatowych z obszaru województwa lubelskiego, 5 dla Milicji ukraińskiej Obwodu Wołyńskiego, dwa lekkie samochody ratownictwa technicznego z napędem 4x4 zostaną przeznaczone dla jednostek OSP z obszaru powiatu bialskiego i chełmskiego,
 • przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń (Okuninka) oraz warsztatów szkoleniowych: jeden po stronie polskiej (Zamość) i jeden po stronie ukraińskiej (Łuck). Tematyka szkoleń warsztatowych związana będzie z bezpieczeństwem w stanach kryzysowych,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla mieszkańców terenów przygranicznych poprzez wydanie ulotek w języku polskim i ukraińskim dotyczących działania w sytuacjach kryzysowych dla mieszkańców. Na ulotkach zostanie zawarta informacja, z kim należy się kontaktować w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, a także o różnicach w przepisach ruchu drogowego w Polsce i na Ukrainie.
 • konferencja podsumowująca realizację projektu.
 
Projekt skierowany był do następujących grup docelowych:
 
 • policjanci garnizonu lubelskiego, milicjanci Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim, przedstawiciele OSP z województwa lubelskiego biorący udział w ćwiczeniach praktycznych i wspólnych warsztatach szkoleniowych,
 • 17 jednostek, którym zostanie przekazany specjalistyczny sprzęt: Zarząd Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w obwodzie wołyńskim, Komenda Miejska Policji Chełm, Komenda Miejska Policji Zamość, Komenda Miejska Policji Biała Podlaska, Komenda Powiatowa Policji Radzyń Podlaski, Komenda Powiatowa Policji Włodawa, Komenda Powiatowa Policji Tomaszów Lubelskie, Komenda Powiatowa Policji Krasnystaw, Komenda Powiatowa Policji Hrubieszów, Komenda Powiatowa Policji Biłgoraj, Komenda Powiatowa Policji Parczew, Ochtnicza Straż Pożarna w Konstantynowie w powiecie bialskim oraz Ochotniczna Straż Pożarna w miejscowości Kamień w powiecie Chełmskim,
 • 200 tys. mieszkańców województwa lubelskiego i Obwodu Wołyńskiego, którym zostaną przekazane polsko – ukraińskie ulotki mówiące o różnicach w przepisach ruchu drogowego w Polsce i na Ukrainie, a także, z kim należy kontaktować się w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej lub innej zagrażającej życiu i zdrowiu.
 
Grupą docelową projektu „Razem Bezpieczniej” w części warsztatowo – szkoleniowej było 250 osób ze strony polskiej, w tym 200 osób z Policji oraz 50 osób z Ochotniczej Straży Pożarnej, a także 50 osób z Zarządu MSW Ukrainy w Obwodzie wołyńskim. Były to osoby, które w zakresie obowiązków miały zadania związane zapewnieniem bezpieczeństwa podczas z reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia (różnego rodzaje sytuacje kryzysowe, w tym powódź, pożar, wypadki drogowe, zagrażające środowisku (wyciek substancji niebezpiecznych, przez które może dojść do skażenia środowiska).
 
Końcowymi beneficjentami projektu były osoby korzystające z dróg w województwie lubelskim, Obwodzie Wołyńskim oraz mieszkańcy województwa lubelskiego i Obwodu Wołyńskiego, Straż Graniczna, Pogotowie Ratunkowe, Wojewódzkie i Powiatowe Służby Medyczne, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowa Straż Pożarna – gdyż w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej mają możliwość skorzystania z opracowanych procedur oraz zakupionego sprzętu specjalistycznego. Do końcowych beneficjentów zaliczamy również mieszkańców województwa lubelskiego oraz Obwodu Wołyńskiego. 
 
Powrót na górę strony