Wspólne Granice, Wspólne Bezpieczeństwo

W ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg 2004-2006 Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zrealizowała projekt „Polska - Białoruś – Ukraina – Wspólne Granice, Wspólne Bezpieczeństwo”.
W związku z akcesją Polski do UE należało się spodziewać ewolucji dotychczasowych zagrożeń, jak też pojawienia się nowych problemów mających istotny wpływ na bezpieczeństwo kraju. Zaangażowanie w projekt Milicji obwodu brzeskiego, wołyńskiego oraz rejonów sokalskiego i żółkiewskiego obwodu lwowskiego wniosło istotny wkład w budowanie i umacnianie bezpiecznej wschodniej granicy UE - priorytetowego obowiązku Polski jako członka UE.
Projekt „Polska – Białoruś -Ukraina – Wspólne Granice, Wspólne Bezpieczeństwo” zakładał utworzenie sieci współdziałania służb ratowniczych odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego Polski, Białorusi i Ukrainy i realizowany był poprzez:
- doskonalenie współpracy operacyjnej – obejmującej cykliczne warsztaty i seminaria dotyczące różnych form przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej o charakterze transgranicznym,
- wymianę doświadczeń w dziedzinie naukowych metod zapobiegania i wykrywania przestępczości oraz możliwości korzystania z baz danych,
- współpracę w zakresie tworzenia programów zapobiegających przestępczości po obydwu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, obejmującą wspólne przygotowywanie założeń programów prewencyjnych, jak również opracowywanie materiałów informacyjnych w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim,
- współpracę w zakresie szkolenia, współdziałania oraz koordynowania działań nadzwyczajnych. 
Projekt był realizowany poprzez organizację konferencji, wspólnych warsztatów, szkoleń (m.in. językowych), ćwiczeń i staży. W realizacji projektu uczestniczyła Policja województwa lubelskiego (pracownicy i policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim oraz Komendy Powiatowej Policji we Włodawie) oraz Milicjanci Białorusi (obwód brzeski w pierwszych trzech warsztatach) i Ukrainy (obwód wołyński oraz rejony sokalski i żółkiewski obwodu lwowskiego). Celem projektu było wspieranie instytucjonalnej współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo poprzez nawiązanie bezpośrednich roboczych kontaktów przez jednostki szczebla regionalnego/obwodowego i powiatowego/rejonowego służb uczestniczących w realizacji projektu oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych ich zasobów ludzkich, a także podniesienie bezpieczeństwa obszaru transgranicznego. W efekcie projekt ma przyczynić się do spadku poziomu przestępstw na obszarze objętym jego realizacją, co w konsekwencji w zestawieniu z innymi czynnikami powinno zachęcić potencjalnych inwestorów do inwestowania na tym terenie wspierając jego potencjał ekonomiczny.
Całkowite koszty kwalifikowane projektu „Polska, Białoruś, Ukraina – Wspólne Granice, Wspólne Bezpieczeństwo” wynoszą 64 916 EURO co według kursu, po którym ustalano budżet projektu stanowi równowartość 264 467,05 PLN.
Projekt był realizowany w okresie od listopada 2005 roku do września 2007 roku.
Efektem projektu było:
-        organizacja 10 warsztatów z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości, podczas których zostało przeszkolonych 200 osób,
-         organizacja staży dla policjantów z Ukrainy, 
-         organizacja 2 konferencji, w których uczestniczyło 50 osób,
-         szkolenia językowe,
-         opracowanie i wydanie mini-rozmówek polsko-białorusko-ukraińskich – 500 egzemplarzy,
-         opracowanie uniwersalnego szablonu dokumentu elektronicznego,
-         zakup materiałów biurowych,
-         opracowanie i wydrukowanie ulotki – 50 000 egzemplarzy,
-         zakup sprzętu komputerowego (14 zestawów),
-         zakup przenośnego komputera, projektora multimedialnego i ekranu.
Stan bezpieczeństwa wschodniej granicy wpływa na bezpieczeństwo w całej UE. Ze względu na geopolityczne położenie województwa lubelskiego partnerzy lubelskiej Policji odgrywają kolosalną rolę w budowaniu bezpiecznej wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej. Konsolidacja sił lubelskiej Policji oraz Milicji partnerów zagranicznych (ukraińskich i białoruskich) – poprzez utworzenie sieci współpracy i komunikacji przyczyniła się do efektywniejszej pracy służb na płaszczyźnie zwalczania przestępczości z udziałem cudzoziemców i na nich popełnianych oraz do łagodzenia niekorzystnych skutków istnienia granicy i przezwyciężania skutków położenia regionów na obrzeżach państw oraz związanych z tym zjawisk kryminogennych. Kolejnym znaczącym transgranicznym efektem współpracy była integracja i wspólna wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami uczestniczącymi w projekcie, a w konsekwencji pobudzenie aktywności, otwartości, i wzajemnej pomocy przy zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców rejonów przygranicznych.
Dzięki wykreowaniu grupy funkcjonariuszy odpowiedzialnych za współpracę transgraniczną uzyskano płynniejszy przepływ informacji, co znalazło odzwierciedlenie w skuteczniejszych działaniach operacyjnych oraz działaniach mających na celu koordynację nadzwyczajnych sytuacji mających miejsce w rejonie wspólnej granicy. Projekt przyczynił się również do zacieśnienia współpracy, nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy policjantami województwa lubelskiego a ich zagranicznymi partnerami, cieszył się dużym uznaniem zarówno wśród policjantów polskich, jak również milicjantów z Ukrainy. Projekt wpłynął również na umocnienie współpracy transgranicznej. Dzięki realizacji projektu – utworzeniu sieci współpracy - Policja oraz Milicja na terenach przygranicznych uzyskała szansę korzystania z możliwości jakie oferują technologie informatyczne oraz teleifnormacyjne.Utworzenie sieci współpracy pomiędzy służbami ratowniczymi w rejonie przygranicznym spowodowało, że działania podejmowane przez te służby, a mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa stały się bardziej skuteczne.
Powrót na górę strony