Lublin dla Zugdidi

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zrealizowała w dniach od 21 do 27 października 2007 roku projekt „Lublin dla Zugdidi – dzielenie się wiedzą i doświadczeniami policyjnymi” zaakceptowany do sfinansowania w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej na rok 2007 pod numerem porządkowym 1201/2007/AD/2007.
W ramach projektu w dniach od 21 do 27 października 2007 roku przeprowadzono warsztaty z zakresu prewencji i kryminalistyki dla policjantów z Regionalnej Komendy Policji z siedzibą w Zugdidi z regionu Samegrelo Zvemo Svaneti, pod którą podlega 9 Dystryktów Policji oraz Police Sub-station. Warsztaty zorganizowano na terenie województwa lubelskiego, z uwagi na możliwość przedstawienia zarówno teoretycznych, jak i praktycznych rozwiązań stosowanych przez Policję garnizonu lubelskiego. Do udziału w warsztatach (szkoleniu kaskadowym) zaproszono 10 policjantów zajmujących się zagadnieniami prewencji oraz z pionu kryminalnego, znających język rosyjski, którzy zobowiązali się zgodnie z panującymi zasadami w Policji gruzińskiej do przekazania i podzielenia się zdobytą wiedzą oraz rozdysponowania 100 egzemplarzy publikacji w języku rosyjskim oraz 100 płyt z nagraniem w języku rosyjskim treści prezentowanych na warsztatach.
Strona gruzińska zaopiniowała tematykę szkoleń i wybrała tematy, które zostały zaprezentowane podczas warsztatów przez pracowników lubelskiej policji:
-        podstawowe pojęcia z zakresu prewencji kryminalnej,
-        community policing – zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów generujących zagrożenia w oparciu o partnerstwo i zaufanie różnorodnych podmiotów,
-        metody rozwiązywania problemów kryminalnych,
-        zadania Policji w przeciwdziałaniu i zwalczaniu zjawiska przemocy wobec dzieci,
-        metody rozwiązywania problemów kryminalnych - prezentacja akcji prewencyjnej (profilaktycznej) NOC STOP – dotyczącej ograniczenia zjawiska kradzieży samochodów i prowadzenia pojazdów przez kierowców znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu lub stanie nietrzeźwości,
-        kształtowanie bezpiecznych przestrzeni – skuteczne narzędzie zapobiegania przestępczości,
-        monitoring wizyjny jako narzędzie zapobiegania przestępczości,
-        ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich jako akt prawny normujący pracę w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości dzieci i młodzieży, 
-        Jestem Bezpieczny - przykład profilaktycznych, skoordynowanych działań międzyinstytucjonalnych,
-        działania prewencyjne o charakterze profilaktyczno – wychowawczym i edukacyjnym pod nazwą „Puste Ławki Stop” i „Gimbus Patrol” – jako specjalistyczna forma realizowanego przedsięwzięcia,
-        Pluszowa Policja - Policyjna Maskotka Przyjacielem Dziecka - cel programu i główne zadania.
-        system negocjacji policyjnych w Polsce – metody i formy wykonywania negocjacji policyjnych
-        STOP PRZEMOCY - system prawny – przepisy szczegółowe,
-        Procedura „Niebieskie Karty” – jako szczególne rozwiązanie mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej,
-        Niebieskie Pokoje – pomieszczenia do prowadzenia czynności z małoletnimi ofiarami lub świadkami przestępstw,
-        struktura i zadania Policji polskiej oraz kryminalistyki policyjnej w Polsce,
-        ujawnianie i zabezpieczanie śladów na miejscu po wybuchu – wnioskowanie na miejscu zdarzenia oraz możliwości ich wykorzystania w dalszych badaniach,
-        ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych oraz możliwości ich wykorzystania w dalszych badaniach,
-        daktyloskopia,
-        selekcja, sprawdzenie i rejestracja śladów osób o nieustalonej tożsamości w AFIS, prowadzenie przeszukania w AFIS (karta daktyloskopijna – baza śladów osób o nieustalonej tożsamości).
Dzięki szkoleniom policjanci gruzińscy zapoznali się ze standardami funkcjonowania lubelskiej policji, podnieśli poziom wiedzy i kompetencji oraz zapoznali się z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z prewencją kryminalną, systemem negocjacji policyjnych, polskim systemem przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz kryminalistyką policyjną z zakresu chemii, biologii, daktyloskopii. Poziom wiedzy sprawdzony został poprzez przeprowadzenie ankiet przed rozpoczęciem warsztatów i po ich zakończeniu.
Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem. Pozwoliła na wymianę wewnętrznych danych teleadresowych i nawiązanie kontaktów roboczych pomiędzy polskimi i gruzińskimi policjantami.
Budżet projektu wynosił 53.915,00 PLN a środki na jego realizację pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 43, przeznaczonej na finansowanie projektów w ramach programu Polska Pomoc 2007.
Dzięki realizacji projektu podpisano deklarację o współpracy przy realizacji projektów dotyczących wspólnych szkoleń i wymiany doświadczeń pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie a Regionalną Komendą Policji z siedzibą w Zugdidi. W przypadku wystąpienia możliwości aplikowania o środki na kolejne projekty wspierające wzmocnienie struktur administracyjnych w Gruzji np. w ramach Programu Polskiej Pomocy w latach następnych KWP w Lublinie będzie na pewno się o nie starała.
Powrót na górę strony