Przebudowa i rozbudowa Komisariatu Policji

        

Komisariat już otwarty - policjanci i pracownicy Policji z Komisariatu Policji w Terespolu mają już nową siedzibę, dnia 15 października 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie Komisariatu, który został wybudowany dzięki środkom pochodzącym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 
 W pierwszym naborze projektów w 2005 roku w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – w obszarze 2.7 Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa – złożyła projekt, którego celem ogólnym jest wzmocnienie ochrony obszaru Schengen poprzez poprawę infrastruktury na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, zaś celem bezpośrednim przebudowa i rozbudowa Komisariatu Policji w Terespolu.
 
W dniu 20 września 2007 roku Minister Spraw Zagranicznych Norwegii wydał pozytywną decyzję w sprawie przyznania środków finansowych dla projektu „Przebudowa i rozbudowa Komisariatu Policji w Terespolu”. Dnia 29 lutego 2008 roku zostało podpisane Porozumienie Finansowe nr 1/NMF/PL0209/08 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dlaPriorytetu Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa, reprezentowanym przez Pana Piotra Stachańczyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji a Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Policji – nadinspektorem Dariuszem Bielem. Wartość przedsięwzięcia kształtowała się na poziomie 958 229 Euro, przy czym kwota przyznanego grantu wynosi 654 168 Euro. W trakcie realizacji projektu zostały podjęte działania związane z przebudową i rozbudową siedziby komisariatu, budową drogi dojazdowej i chodników, stworzeniem obszaru zieleni oraz pierwszym wyposażeniem w sprzęt biurowy i informatyczny.
 
 
Powrót na górę strony