Wydział Komunikacji Społecznej

Wydział Komunikacji Społecznej

NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

mł. insp. Renata Laszczka-Rusek
 
ZASTĘPCA NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE
 
Anita Gumulska
 
Sekretariat: telefon 47 811–44–25,
fax 47 811-15-24;
 
Zakres zadań Wydziału Komunikacji Społecznej  
 
                                          
Zespół Prezydialny
 1. Organizowanie i koordynowanie współpracy Komendanta z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami oraz organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa na obszarze województwa.
 2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem uroczystości z udziałem kierownictwa komendy zgodnie z procedurami i zasadami wynikającymi z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej.
 3. Organizacja uroczystości i przedsięwzięć promujących wizerunek Policji, narad i odpraw z udziałem Komendanta.
 4. Opiniowanie wniosków o objęcie honorowym patronatem Komendanta przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz jednostki organizacyjne Policji.
 5. Koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski dotyczące udostępniania informacji publicznej
 7. Opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu regionalnym, których realizację planują jednostki organizacyjne Policji na terenie województwa lubelskiego.
 8. Realizacja strategii komunikacji wewnętrznej w Komendzie oraz w jednostkach organizacyjnych Policji województwa lubelskiego.
 9. Administrowanie portalu Komunikacji wewnętrznej.
 10. Obsługa kancelaryjno-biurowa Komendanta, I Zastępcy i Zastępców w zakresie spraw jawnych.
 11. Ewidencjonowanie jawnych i niejawnych aktów prawa wewnętrznego i resortowego oraz gromadzenie i dystrybuowanie jawnych aktów prawa wewnętrznego i resortowego.
 12. Koordynowanie protokolarnego przekazywania majątku i dokumentacji nowo powołanym lub mianowanym kierownikom komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego.
 13. Przygotowywanie wniosków i dokonywanie zakupów ze środków przeznaczonych na wydatki o charakterze reprezentacyjnym i okolicznościowym.
 14. Realizowanie zadań mających na celu przygotowywanie w imieniu Komendanta rozkazów   o wyróżnieniu policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego.
 15. Realizowanie zadań dotyczących zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi w odniesieniu do zadań realizowanych przez zespół.
 16. Wykonywanie zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa w Policji garnizonu lubelskiego.  
 17. Pomoc psychologiczno-duchowa dla policjantów, którzy ze względu na skrajne przeżycia znajdują się w stresie lub doświadczają konfliktu sumienia.
 18. Współpraca z duszpasterstwem policyjnym

Zespół Integracji Europejskiej , Kontaktów Międzynarodowych oraz Funduszy Pomocowych
 1. Organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z policyjną pozaoperacyjną współpracą międzynarodową.
 2. Współpraca z zagranicznymi formacjami policyjnymi, zagranicznymi instytucjami szkoleniowymi, instytucjami krajowymi oraz z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji.
 3. Opracowywanie sprawozdań, informacji i materiałów przekrojowych dotyczących międzynarodowej współpracy realizowanej przez Policję garnizonu lubelskiego.
 4. Identyfikowanie możliwości finansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej projektów związanych z realizacją zadań Policji województwa lubelskiego oraz koordynowanie i podejmowanie działań zmierzających do ich pozyskiwania.
 5. Opracowywanie założeń do planu budżetowego związanych z zapewnieniem finansowania oraz współfinansowania realizowanych projektów.
 6. Opracowywanie Planu Działalności Komendanta.
 7. Okresowe monitorowanie priorytetów, zadań, mierników wynikających z Planu Działalności Komendanta.
 8. Przygotowywanie dla Komendanta informacji w zakresie realizacji zadań wynikających z Planu Działalności przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jednostki organizacyjne Policji.
 9. Koordynacja działań związanych z kontrolą zarządczą w Komendzie.
 10. Realizowanie zadań dotyczących zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi w odniesieniu do zadań realizowanych przez zespół.

Kancelaria Jawna

 1. Organizacja i koordynowanie obiegu korespondencji jawnej w Komendzie oraz w jednostkach organizacyjnych Policji woj. lubelskiego.
 2. Odbiór przesyłek, odwzorowanie cyfrowe przesyłek papierowych i rejestrowanie w systemie EOD, przedkładanie pism do dekretacji Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie, rozdzielanie i przekazywanie przesyłek do komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych.
 3. Przeprowadzanie analizy korespondencji i materiałów przekazywanych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie i jego zastępcom za pośrednictwem poczty elektronicznej (kancelaria.kwplublin@lu.policja.gov.pl) oraz portalu ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
 4. Przyjmowanie pism wychodzących z sekretariatów kierowników jednostki Policji, obsługa ekspedycji w systemie EOD oraz wysyłanie jej za pośrednictwem Poczty Specjalnej;
 5. Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych i zapewnienie ochrony dokumentów zgromadzonych w Kancelarii Jawnej oraz w składach chronologicznych i składach informatycznych nośników danych;
 6. Opracowywanie projektów wewnętrznych procedur dotyczących przesyłek, dokumentów i materiałów jawnych oraz udzielania konsultacji pracownikom jednostek Policji województwa lubelskiego;
 7. Administrowanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w zakresie prawidłowego obiegu dokumentacji w garnizonie lubelskim;
 8. Dystrybucja gazety policyjnej „POLICJA (do komórek i jednostek organizacyjnych garnizonu lubelskiego oraz firm i instytucji).
Powrót na górę strony