Zespół Ochrony Pracy

Zespół Ochrony Pracy

telefon 47 811 4351 lub 47 811 5137

fax 47 811 1536

e-mail: bhp@lu.policja.gov.pl

Do zadań Zespołu Ochrony Pracy należy w szczególności:

 • kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy;
 • bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 • udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników w komórkach organizacyjnych Komendy;
 • sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć  technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
 • doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
 • przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 • koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy w Komendzie, a także koordynowanie działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji województwa lubelskiego oraz planowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu medycyny pracy.

 

Powrót na górę strony