Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

NACZELNIK WYDZIAŁU

podinspektor Czarnecki Daniel

 

ZASTĘPCY NACZELNIKA

podinspektor Wilczyński Leszek


STOP AGRESJI NA DRODZE

 1. portal e-usług „Policja Lubelska”
 2. aplikacja mobilna „Policja Lubelska”

INFORMACJE O PRZEBIEGU ZDARZENIA


Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

ulica Tomasza Zana 45

20-601 Lublin

Sekretariat:  telefon 47 811-58-38

fax 47 811 1519

e-mail: wrd@lu.policja.gov.pl

 

UWAGA:


Wszystkie zapytania dotyczące okoliczności zdarzeń drogowych (wypadki i kolizje), które miały miejsce na drogach powiatu lubelskiego i miasta Lublin proszę kierować bezpośrednio do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie:

 • notatki z wypadków i kolizji, telefon 47 811-48-65,
 • sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, telefon 47 811-48-50,

e-mail: szkody.wrd.kmplublin@lu.policja.gov.pl

 


Wydział Ruchu Drogowego realizuje następujące zadania

1. W ramach funkcji analitycznej i informacyjnej:

 • Dokonuje okresowych ocen stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wypracowuje wnioski do realizacji. Sporządza analizy tematyczne obejmujące wybrane grupy uczestników ruchu lub obszary zagrożenia dla potrzeb Policji oraz organów i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Dokonuje identyfikacji odcinków szczególnie zagrożonych na drogach krajowych i wojewódzkich oraz inicjuje działania zmierzające do ograniczenia liczby wypadków na ciągach tych dróg.
 • Doskonali system ustalania rzeczywistych przyczyn i okoliczności wypadków drogowych.

2. W ramach funkcji koordynacyjnej i nadzorczej:

 • Dokonuje okresowych ocen efektów pracy pionu ruchu drogowego oraz skuteczności podejmowanych przedsięwzięć na rzecz minimalizowania zagrożeń.
 • Kształtuje politykę postępowania wobec sprawców wykroczeń w zakresie struktury i prawidłowości stosowania środków prawnych.
 • Czuwa nad racjonalnym wykorzystaniem sił i środków poprzez ocenę właściwego ukierunkowania służby, jej dyslokacji oraz sposobu i stopnia wykorzystania urządzeń technicznych.
 • Inicjuje i koordynuje przedsięwzięcia Policji oraz innych organów poprzez bezpośrednie uczestnictwo w komisjach problemowych Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

3. W zakresie działań profilaktycznych i edukacyjnych:

 • Współpracuje z rozgłośniami radiowymi, telewizyjnymi i prasą w zakresie bieżącego informowania społeczeństwa o stanie bezpieczeństwa, realnych zagrożeniach oraz przedsięwzięciach podejmowanych przez Policję.
 • Utrzymuje bieżące kontakty środowiskowe z placówkami oświatowymi i wychowawczymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie propagowania bezpiecznych zachowań na drodze.
 • Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Szkołą Ratownictwa Medycznego przy szkoleniu kadr w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z terenu województwa.
 • Jest współorganizatorem wojewódzkich eliminacji do turniejów i konkursów o zasięgu ogólnokrajowym.

4. W zakresie egzekwowania obowiązującego prawa:

 • Wydział organizuje i uczestniczy w realizacji działań ogólnokrajowych, wojewódzkich i operacji kontrolno-porządkowych.
 • Organizuje działania doraźne wynikające z prognozowanego wzrostu natężenia ruchu.
 • Współpracuje z innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności: Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną w zakresie organizacji wspólnych działań kontrolnych.

5. W zakresie inżynierii ruchu drogowego:

 • Doskonali i rozszerza współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie oraz z Wojewódzkim Zarządem Dróg w zakresie:
 • Opiniowania projektów stałych lub czasowych organizacji ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich.
 • Oznakowania i stanu technicznego dróg.
 • Wydaje opinie dotyczące organizacji imprez związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny.
 • Inicjuje działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury technicznej dróg pod kątem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

 

Powrót na górę strony