Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI

nadkom. Dorota Gil

Sekretariat Wydziału Prewencji

numer telefonu: 47 811 56 85
numer faxu: 47 811 15 11
adres email:
wprewencji@lu.policja.gov.pl


NIEBIESKA e-SKRZYNKA

  1. portal e-usług „Policja Lubelska”
  2. aplikacja mobilna „Policja Lubelska”

Wydział realizuje ustawowe zadania w zakresie:

  • inspirowania i koordynowania programów prewencyjnych jednostek Policji, ukierunkowanych na: tworzenie warunków do efektywnego działania społecznych struktur profilaktycznych, opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży, współpracę ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości i zjawisk patologii społecznej oraz popularyzowanie wiedzy o skutecznych metodach i środkach zapobiegania tej przestępczości i zjawiskom, kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  • Współpracy ze strażami miejskimi i gminnymi oraz specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w przepisach.
  • Analizowania zjawisk kryminogennych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą dzieci i młodzieży oraz opracowywanie i wdrażanie programów przeciwdziałania tym zjawiskom.
  • Opracowywania, wdrażania i koordynowania programów prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich.
  • Koordynowania i nadzoru nad działaniami Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie na obszarze województwa z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi.
  • Współdziałania z funkcjonującymi na obszarze województwa organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości.

AKTUALNA LISTA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Powrót na górę strony