Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

mł. insp. Paweł Duszak

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

nadkom. Rafał Gruszecki

ZASTĘPCA NACZELNIKA

kom. Justyna Ciurlik

 

Sekretariat:

telefon 47 811 44 11

fax 47 811 15 04

e- mail: wydzial.kryminalnykwp@lu.policja.gov.pl

ulica Narutowicza 73, 20 – 019 Lublin


Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zajmuje się w szczególności:

  • Rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości kryminalnej, w tym: szczególnie groźnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw narkotykowych, przestępstw handlu ludźmi i narządami ludzkimi, pedofilii i pornografii dziecięcej oraz poszukiwaniem sprawców najgroźniejszych przestępstw.
  • Prowadzeniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępczości kryminalnej, w tym: szczególnie groźnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw narkotykowych, przestępstw handlu ludźmi i narządami ludzkimi, pedofilii i pornografii dziecięcej.
  • Nadzorem i bieżącą pomocą jednostkom terenowym województwa lubelskiego w zapobieganiu, zwalczaniu i wykrywaniu przestępstw kryminalnych.
  • Współdziałaniem z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji w zakresie realizacji czynności służbowych na terenie kraju.
  • Współpracą z funkcjonującymi na obszarze województwa organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji rządowej, samorządem terytorialnym oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej.
  • Dokonywaniem badań, analiz problemowych i oceny pracy wykrywczej  w podległych jednostkach organizacyjnych Policji, sporządzanie sprawozdań z wyników tej pracy jak również analizowanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych oraz nowych instytucji i rozwiązań z zakresu prawa karnego materialnego i procedury karnej oraz przepisów resortowych.

Powyższe zadania Wydział Kryminalny realizuje za pomocą następujących Zespołów:

Jeżeli byłaś/byłeś świadkiem zdarzenia lub chcesz nam pomóc w ujęciu sprawców przestępstw kryminalnych skontaktuj się z nami na wyżej wymienione telefony lub napisz; po godzinie 15:30 kontakt telefoniczny poda Oficer Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,

telefon 47 811 45 60.

Powrót na górę strony