Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

podinsp. Krzysztof Ciołek

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

podinsp. Michał Grzesiuk

Kontakt z sekretariatem - numer telefonu 47 811 4350

faks 47 811 1522

adresy e-mail:


Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz jego Zastępców zajmują się policjanci Zespołu do spraw Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Numery telefonów: 47 811 4567, 47 811 4275, 47 811 5305; w następujących dniach: w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót i niedziel) w godzinach od 7.30 do 15.30.


Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie powstał z dniem 1 lipca 2006 roku. Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie jest komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie działającą na prawach wydziału, w strukturze służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, nad którą nadzór sprawuje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie stanowi etatową komórkę kontrolną w rozumieniu odrębnych przepisów, regulujących zasady i tryb przeprowadzania kontroli w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

W ramach Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zostały wydzielone następujące zespoły:

 • Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej,
 • Zespół Skarg i Wniosków,
 • Zespół ds. Kontroli Finansowo – Gospodarczej.

Do zadań Wydziału Kontroli między innymi należy:

 • planowanie działalności kontrolnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • prowadzenie w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie kontroli wykonywania ustawowych zadań Policji przez podległe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Policji województwa lubelskiego oraz w zakresie działalności finansowo-gospodarczej, w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby lub pracy oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • koordynowanie działalności kontrolnej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Policji województwa lubelskiego;
 • realizowanie zadań związanych z okresową sprawozdawczością z działalności kontrolnej;
 • prowadzenie czynności wyjaśniających w trybie art. 134 i ust. 4 ustawy o Policji;
 • analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego oraz wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszaniu prawa przez policjantów lub pracowników;
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji należących do kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz nadzór i kontrola w tym zakresie nad jednostkami organizacyjnymi Policji woj. lubelskiego;
 • przyjmowanie interesantów oraz zapewnienie obsługi interesantów przyjmowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie i jego Zastępców w sprawach skarg, wniosków i petycji;
 • współdziałanie z Biurem Kontroli Komendy Głównej Policji oraz innymi organami kontroli i nadzoru w zakresie działalności Policji, a także z Biurem Spraw Wewnętrznych Policji;
 • koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Komendzie,a także koordynowanie działań z tego zakresu w jednostkach organizacyjnych Policji województwa lubelskiego.

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony