Ćwiczenia na lotnisku w ramach projektu„Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E - budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyk CBRN-E”

   W dniach 17-21 października 2017 roku odbył się pierwszy panel szkoleniowy w ramach projektu “Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E – budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyka CBRN-E współfinansowany z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Samodzielnych Pododziałów Antyterrorystycznych Policji w Lublinie, Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie i Olsztynie, Nadbużanskiego Oddziału Straży Granicznej, Służby Ochrony Lotniska, Centralnego Biura Śledczego Policji, Koordynator do spraw Zagrożeń CBRN-E Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz partnerzy zagraniczni - Zarząd Policji i Straży Granicznej w Estonii i Policja Graniczna i do spraw Cudzoziemców Republiki Słowackiej w Sobrance. Szkolenie zostało podzielone na trzy części. Pierwszą część stanowiły wykłady teoretyczne, podczas których omówiono następujace zagadnienia:

 • planowanie i realizacja działań kontrterrorystycznych,
 • sposoby produkcji płynnych materiałów wybuchowych oraz innych materiałów domowej produkcji o plastycznej konsystencji,
 • charakterystyka i właściwości oraz skutki oddziaływania płynnych materiałów wybuchowych i radioaktywnych,
 • sposoby zabezpieczania śladów, zbierania dowodów przestępczej działalności domowych wytwórców płynnych materiałów wybuchowych,
 • sposoby identyfikacji oraz fizykochemiczne właściwości ujawnionych substancji o właściwościach wybuchowych.

                 uczestnicy ćwiczeń w trakcie prezentacji

   Podczas ćwiczeń praktycznych na poligonie pirotechnicy mieli okazję poznać:

 • sposoby tworzenia oraz uzyskiwania w praktyce materiałów wybuchowych domowej produkcji w tym materiały płynne, plastyczne i ich sposoby kamuflowania,
 • skutki oddziaływania płynnych materiałów wybuchowych oraz uplastycznionych materiałów domowej produkcji na otoczenie i określone przedmioty,
 • sposoby kamuflowania różnego rodzaju materiałów wybuchowych w działalności przestępczej.

                        ćwiczenia w terenie  

   Jednocześnie członkowie Zespołów Bojowych, Zespołów Obserwacyjno-Strzeleckich Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystyczneych olicji oraz przedstawiciele Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej doskonalili umiejętności prowadzenia walki sekcją i w składzie pododdziału w przypadku wystąpienia zagrożeń CBRN-E, umiejętności obsługi sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego podczas realizacji działań oraz  doskonalili umiejętności strzeleckie, obejmujące techniki i zasady prowadzenia ognia z broni osobistej i zespołowej na różnych dystansach i w różnych warunkach.

      szkolenie na poligonie 

   Końcowym elementem panelu szkoleniowego były ćwiczenia zgrywające dla jednostek specjalnych, wspieranych przez funkcjonariuszy sztabowych i negocjatorów, przeprowadzone w rozbiciu na cząstkowe zagadnienia treningowe związane z działaniami Policji, Straży Granicznej i innych służb w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową na lotnisku (materiały wybuchowe) i stopniowe łączenie wszystkich komponentów. W całości przedsięwzięcia uczestniczyli obserwatorzy zagraniczni.

      ćwiczenia no lotnisku

                                                              

                                                                   FILM Z ĆWICZEŃ

 

                                                                                                                                                                                     

On 17th – 21st October 2017 the first training session in the framework of the project “Preventing and fighting CBRN-E terrorism – building capacity of actors involved in the detection and mitigation of CBRN-E risks at air and road border crossings on European level” co-financed from Internal Security Fund took place. The representatives of the following institutions participated: Anti-terrorist Police Squads from Lublin, Warsaw, Katowice, Białystok, Łódź, Rzeszów and Olsztyn, Nadbużański Border Guard Unit, Airport Protection Service, Police Central Bureau of Investigation, Coordinator for the CBRN-E threats of the Anti-terrorist Operations Bureau of the National Police Headquarters as well as foreign project’s partners - Estonian Police and Border Guard Board and Border and Alian Police Directorate Sobrance, Republic of Slovakia.

The training was divided into three parts. The first part constituted of the theoretical training during which the following issues were analysed:

 • planning and realisation of counter-terrorism tasks,
 • ways of productions of explosives materials and other homemade materials of plastic consistency,
 • characteristic, properties and effects of liquid explosives and radioactive materials,
 • ways of securing traces, collecting criminal evidence of the homemade liquid explosive manufacturers,
 • identification methods and physic-chemical properties of the disclosed substances with explosive properties.

During the practical exercises on the military training ground the EOD experts had the opportunity to get to know:

 • ways of creating and producing home-made explosives, including liquid and plastic materials and their methods of camouflage,
 • effects of liquid explosives and plastic home-made materials on the environment and specific objects,
 • ways to camouflage various types of explosives in criminal activity.     

 At the same time the members of the assault team members and snipers from Police and Border Guard improved their skills of fighting in division into sections and as the whole unit in the event of CBRN-E threats, the ability to handle equipment used during the activities and improved their shooting skills, including techniques and rules of firing from personal and team weapons at different distances and in different conditions.

The final part of the training session were the practical exercises for special units supported by staff officers and negotiators, broken down into partial training issues related to the activities of the Police, Border Guard and other services in connection with the emergency situation at the airport (explosives) and the gradual merger all components. The whole undertaking was observed by the foreign participants.

 

Powrót na górę strony