Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Inwestycji i Remontów

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

Renata Gienc-Romanek

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

Renata Majkut

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

 

Kontakt z sekretariatem:

numer telefonu 47 811 4330

faks 47 811 1527

adres e-mailinwestycje@lu.policja.gov.pl

W skład Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wchodzi jedna Sekcja oraz dwa Zespoły:

Zespół Inwestycji - telefon 47 811 5344

Zadania:

 • Prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego, Prawa zamówień publicznych oraz przepisami finansowymii resortowymi na terenie obiektów i nieruchomości należących do całego garnizonu lubelskiego na podstawie zatwierdzonego planu inwestycji oraz planu remontów nieruchomości.
 • Sprawowanie nadzoru budowlanego nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi oraz sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych w celu pełnej i terminowej realizacji zadań zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami.
 • Opracowywanie protokołów konieczności na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych i zamiennych oraz protokołów odzysku materiałów w celu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Powoływanie komisji odbioru robót, kompletowanie dokumentacji odbiorowych oraz wnikliwe analizowanie faktur w celu formalnego zakończenia zadań inwestycyjnych i remontowych oraz ich rozliczenia.
 • Opracowywanie dokumentacji do przeprowadzania procedur przetargowych w zakresie prac projektowych i robót budowlanych w celu dalszej realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych.
 • Dokonywanie przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych w celu sporządzania półrocznych, rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego obiektów.


Zespół Nieruchomości - telefon 47 811 4667

Zadania:

 • Bieżąca obsługa cywilnoprawna kompleksów nieruchomości z województwa lubelskiego znajdujących się w posiadaniu i trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie oraz regulacja stanów prawnych.
 • Gospodarowanie nieruchomościami na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.
 • Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • Przyznawanie świadczeń mieszkaniowych związanych z prawem do lokalu mieszkalnego.
 • Opracowywanie decyzji administracyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w zakresie spraw mieszkaniowych w I instancji oraz w II instancji w postępowaniu odwoławczym od orzeczeń  Komendantów Miejskich i
 • Powiatowych Policji województwa lubelskiego.
 • Realizacja płatności wynikających z zawartych umów oraz podatku od nieruchomości.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Sekcja Administracyjno – Gospodarcza -  telefony: 47 811 5674 lub 47 811 4284

Zadania:

 • Administrowanie obiektami Komendy Wojewódzkiej Policji oraz utrzymywanie ich sprawności technicznej.
 • Realizacja prac remontowych i konserwacyjnych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • Dostarczanie materiałów, narzędzi, sprzętu oraz opału na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji oraz jednostek terenowych – komend powiatowych i miejskich, na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Zawieranie umów cywilnoprawnych na realizację zlecanych usług oraz dostawę mediów na potrzeby KWP oraz jednostek Policji województwa lubelskiego.
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej na potrzeby Garnizonu lubelskiego oraz gospodarki kwaterunkowej dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji.
 • Prowadzenie zadań związanych z ochroną środowiska.
 • Realizacja płatności wynikających z zawartych umów.
Powrót na górę strony