Wydział Bezpieczeństwa Informacji

Wydział Bezpieczeństwa Informacji

Naczelnik Wydziału - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

mł. insp. Monika Woźniak

 
Zastępca Naczelnika Wydziału - Zastępca Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 
podinsp. Piotr Matysiak

Dane kontaktowe: 

telefon  - 47 811 4504
faks - 47 811 1529

e-mail: wbi@lu.policja.gov.pl

Zakres zadań Wydziału Bezpieczeństwa Informacji

Prowadzenie postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa kandydatom do służby lub pracy w Policji oraz policjantom i pracownikom komendy, a także prowadzenie kontrolnych postępowań sprawdzających, w przypadku ujawnienia nowych faktów wskazujących, iż osoba której wydano poświadczenie bezpieczeństwa nie daje rękojmi zachowania tajemnicy:

 • prowadzenie rejestrów postępowań sprawdzających, wydawanych poświadczeń, odmów i innych rozstrzygających postanowień.
 • prowadzenie i aktualizowanie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowisku, z którym wiąże się dostęp do informacji niejawnych.

Prowadzenie kancelarii tajnej komendy i jej oddziałów:

 • przyjmowanie, rejestracja i wysyłanie przesyłek niejawnych,
 • udostępnianie do zapoznania i wydawanie dokumentów niejawnych uprawnionym osobom,
 • kontrola postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,
 • prowadzenie rejestru i zbioru obowiązujących resortowych aktów prawnych zawierających informacje niejawne wraz z ewidencją ich przydziału komórkom i jednostkom organizacyjnym.

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach i sieciach teleinformatycznych eksploatowanych w komendzie i jednostkach podległych:

 • przygotowanie, aktualizacja i przechowywanie dokumentacji bezpieczeństwa dla systemów i sieci teleinformatycznych oraz kontrola jej przestrzegania,
 • opracowywanie pomocniczej dokumentacji bezpieczeństwa w postaci wytycznych pionu ochrony ujednolicających zasady ochrony i kontroli systemów teleinformatycznych we współpracy z pionem ochrony Komendy Głównej Policji.

Opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji oraz udział w opracowywaniu planu ochrony obiektów komendy i realizacja zadań ochrony fizycznej wyznaczonych obiektów komendy, w tym administrowanie systemami kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego.

Organizowanie szkoleń policjantów i pracowników zakresie ochrony informacji niejawnych poprzedzających dopuszczenie do pracy lub służby, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oraz innych szkoleń dla  policjantów i pracowników dotyczących realizacji zadań określonych niniejszym zakresem.

Przeprowadzanie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, a także okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

Prowadzenie archiwum komendy:

 • organizowanie, przechowywanie, opracowywanie i brakowanie zasobu archiwalnego komendy,
 • udostępnianie zbiorów archiwalnych uprawnionym podmiotom,
 • wydawanie zaświadczeń i wyciągów z akt na podstawie zachowanych zbiorów archiwalnych,
 • koordynacja pracy składnic w jednostkach podległych oraz udzielanie pomocy do ich właściwego funkcjonowania.

Współpraca ze służbami ochrony państwa w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Zadania inspektora ochrony danych

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów dotyczących ochrony danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
 • współpraca z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami dotyczącymi skutków dla ochrony danych, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Powrót na górę strony