Sztab Policji

Sztab Policji

NACZELNIK SZTABU POLICJI

podinsp. Piotr Wolak

ZASTĘPCA NACZELNIKA

podinsp. Tomasz Leszcz

Sekretariat Sztabu :
telefon 47 811-41-71

fax  47 811-15-12

e-mail: dyzurni@lu.policja.gov.pl


ZGŁOŚ ZDARZENIE DYŻURNEMU

 1. portal e-usług „Policja Lubelska”
 2. aplikacja mobilna „Policja Lubelska”

INFORMACJE O OSOBACH OBJĘTYCH ZAKAZEM WSTĘPU NA IMPREZĘ MASOWĄ - FORMULARZ ePUAP


ZAKRES ZADAŃ SZTABU POLICJI:

 1. Zespół Operacji Policyjnych:
 • przygotowywanie dokumentacji planistyczno-sztabowej oraz projektów decyzji komendanta niezbędnych do realizacji operacji policyjnych i zabezpieczenia imprez masowych, a w szczególności imprez o podwyższonym stopniu ryzyka
 • koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z zabezpieczeniem imprez, uroczystości i zgromadzeń publicznych odbywających się na terenie województwa lubelskiego;

 • współdziałanie z innymi jednostkami Policji w zakresie wymiany informacji o planowanych imprezach i uroczystościach, przejazdach ich uczestników, a także ewentualnych zagrożeniach związanych z ich zabezpieczeniem;

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych dotyczących bezpieczeństwa imprez, uroczystości i zgromadzeń publicznych w PRIM i SESPOL;

 • współpraca z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych, a także służbami i inspekcjami oraz stowarzyszeniami, związkami i klubami sportowymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa podczas imprez sportowych;

 • prowadzenie analiz dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i określanie kierunków działania dla służb prewencyjnych i operacyjnych komend miejskich i powiatowych Policji

 • nadzór nad organizacją i szkoleniem Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji, Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego operatorów dronów oraz organizacją i funkcjonowaniem Nieetatowego Zespołu Negocjatorów Policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji;

 • współpraca z Wydziałem Kadr i Szkolenia przy realizacji zadań z zakresu szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników wydziału oraz Komendy Miejskiej Policji/Komendy Powiatowej Policji;

 1. Zespół do spraw Zarządzania Kryzysowego:
 • nadzór i koordynacja przedsięwzięć związanych z osiąganiem w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poszczególnych stopni przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym;
 • wykonywanie i aktualizacja dokumentów dotyczących zadań Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych;
 • koordynacja działań jednostek Policji województwa lubelskiego w warunkach zagrożeń życia i zdrowia ludności oraz środowiska naturalnego, na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych;
 • organizowanie oraz prowadzenie treningów, szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz z zakresu przygotowań obronnych Policji w sytuacjach kryzysowych, służących do wypracowania procedur współdziałania Policji z innymi służbami oraz utrzymywania bieżącej współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi.
 • organizacja i funkcjonowanie Punktu Kontaktowego HNS Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
 • nadzór nad organizacją i szkoleniem Nieetatowego Zespołu Antykonfliktowego Policji operatorów dronów;
 • nadzór i koordynacja procesu przygotowań jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego do działań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w ochronie obiektów infrastruktury krytycznej;
 • administrowanie i obsługa stanowiska komputerowego systemu ODN w Sztabie Policji;
 1. Zintegrowane Stanowisko Kierowania:
 • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizowanych przez Komendę Miejską Policji/Komendę Powiatową Policji działań o zasięgu ponadpowiatowym oraz współdziałanie z innymi jednostkami Policji w kraju;

 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania stanowiska kierowania Komendy oraz bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez służby dyżurne w jednostkach organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta;

 • informowanie Kierownictwa Komendy o zaistniałych poważnych zdarzeniach i podjętych w związku z tymi zdarzeniami czynnościach przez podległe Komendy Powiatowe/Komendy Miejskie Policji;
 • współdziałanie z pozapolicyjnymi służbami dyżurnymi szczebla wojewódzkiego, a w szczególności z Państwową Strażą Pożarną oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego;
 • zapewnienie koordynacji działań sił policyjnych w sytuacjach wystąpienia szczególnych zagrożeń na terenie odpowiedzialności służbowej Komendy;

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przestrzeganiem obowiązujących zasad obiegu informacji między jednostkami Policji woj. lubelskiego i służbą dyżurną Komendy;

 • koordynowanie działań związanych z zabezpieczeniem przez Komendę Miejską Policji/Komendę Powiatową Policji na trasach przejazdu konwojów wartości pieniężnych i materialnych oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami je realizującymi;

 • nadzorowanie prawidłowości wprowadzanych danych do Krajowego Sytemu Informacyjnego Policji, oraz Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki organizacyjne Policji nadzorowane przez Komendanta;

 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i bezpieczeństwem systemu na obszarze lokalnych placówek korzystających z systemu SUŁTelP i SUŁTelP-POUFNE;

 • przekazywanie wiadomości jawnych za pomocą urządzeń telekopiowych pracujących w sieci otwartej systemu POLIFAX – A;

 • obsługa Systemu Niejawnej Telefonicznej Łączności Rządowej „KWARC”;

 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji sprzętu łączności i informatyki oraz gospodarczo-materiałowo-technicznej;

 • przeprowadzanie czynności nadzorczych w ramach nadzoru funkcjonalnego pod kątem przestrzegania przez służby dyżurne zasad wykonywania obowiązków i poprawności prowadzenia dokumentacji;

 • dokonywanie niezbędnych analiz i wyliczeń oraz monitorowanie mierników stopnia realizacji priorytetów Komendy Głównej Policji.

 1. Sekretariat:
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentacji;

 • przechowywanie i aktualizacja przepisów prawnych;

 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji kancelaryjnej;

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej Sztabu Policji;

 • obsługa systemów informatycznych Poczta Specjalna, SWOP;

 • archiwizacja dokumentacji.

 

Zadania Sztabu Policji

 

Powrót na górę strony