Sekcja Psychologów

Sekcja Psychologów

KIEROWNIK SEKCJI PSYCHOLOGÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

podinsp. Katarzyna Stec

numer telefonu  47 811 5532

Kontakt z sekretariatem:

numer telefonu 47 811 5558

e-mail: sekcjapsychologow@lu.policja.gov.pl

faks 47 811 1533

Sekcja Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie składa się z dziewięciu psychologów bezpośrednio podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. Obejmują opieką psychologiczną policjantów oraz pracowników Policji województwa lubelskiego. Pracę psychologów policyjnych reguluje Zarządzenie numer 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji. Zadania psychologów zmierzają do poprawy jakości pracy w Policji poprzez działania profilaktyczne, edukacyjne, a także diagnozę problemów zawodowych i społecznych w środowisku pracy.

Ze względu na wskazaną różnorodność i złożoność działań, praca psychologów została podzielona na następujące obszary:

 • opieka psychologiczna i psychoedukacja,
 • psychologia zarządzania zasobami ludzkimi,
 • psychologia policyjna stosowana.

Do głównych zadań psychologów realizujących zadania z zakresu Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji należy:

 • udzielanie policjantom i pracownikom Policji pomocy psychologicznej w formie: porady psychologicznej, grupowego odreagowania psychicznego, grupy wsparcia, interwencji kryzysowej,
 • udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej policjantom i pracownikom Policji,
 • prowadzenie psychoterapii policjantów i pracowników Policji,
 • sprawowanie opieki psychologicznej nad wyznaczonymi jednostkami Policji województwa lubelskiego w celu reagowania na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Policji w zakresie pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznego,
 • sporządzanie psychologicznej analizy samobójstwa lub usiłowania samobójstwa przez policjanta lub pracownika Policji w podległym garnizonie,
 • przeprowadzanie szkoleń w ramach psychoedukacji w celu promocji zdrowia psychicznego oraz rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych policjantów i pracowników Policji.

Do głównych zadań psychologów realizujących zadania z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi należy:

 • przeprowadzanie w ramach doboru zewnętrznego badań psychologicznych kandydatów w celu określenia ich predyspozycji intelektualnych i osobowościowych  do służby w Policji,
 • przeprowadzanie w ramach doboru wewnętrznego badań psychologicznych w celu określenia predyspozycji intelektualnych i osobowościowych policjantów do służby na niektórych stanowiskach służbowych lub w niektórych komórkach organizacyjnych,
 • uczestniczenie w postępowaniach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji,
 • uczestniczenie w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności poprzez:
 • diagnozowanie problemów występujących w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Policji oraz uczestniczenie w ich rozwiązywaniu,
 • prowadzenie doradztwa dla kadry kierowniczej Policji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • badanie atmosfery pracy i służby,
 • prowadzenie mediacji w celu polubownego rozwiązywania problemów i konfliktów występujących w służbie lub pracy,
 • prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi.

Do głównych zadań psychologów realizujących zadania z zakresu Psychologii Policyjnej Stosowanej należy:

 • udzielanie policjantom pomocy w czynnościach operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych poprzez:
 • dokonywanie psychologicznej analizy materiałów operacyjnych i procesowych,
 • uczestniczenie w opracowaniu taktyki czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych,
 • sporządzanie psychologicznych profili nieznanych sprawców przestępstw oraz rysopisów osób  będących w zainteresowaniu Policji,
 • wspomaganie w zakresie specjalistycznej wiedzy psychologicznej realizacji czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych,
 • udzielanie policjantom pomocy w czynnościach  administracyjno - porządkowych, w tym:
 • współuczestniczenie w działaniach mających na celu zapobieganie przestępstwom i  wykroczeniom oraz zjawiskom patologii społecznej,
 • branie udziału w opracowaniu lub opiniowaniu programów prewencyjnych i  profilaktycznych,
 • udzielanie konsultacji oraz branie udziału w akcjach lub operacjach policyjnych,
 • udział w negocjacjach policyjnych w roli konsultanta,
 • prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii policyjnej stosowanej.

Siedziba Sekcji Psychologów mieści się w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie,  ul. Północna 3, 20 – 064 Lublin.


Kontakt ze specjalizacją Opieka Psychologiczna i Psychoedukacja:

 • telefon.: 47 811 55 – 08, 47 811 55 - 73

Kontakt ze specjalizacją Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi:

 

 • telefon.: 47 811 55-82, 47 811 55-65

Kontakt ze specjalizacją Psychologia Policyjna Stosowana:

 • telefon.: 47 811 55-73
Powrót na górę strony