Patronat honorowy/Asysta honorowa

Decyzja Numer 214/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie


Decyzja Numer 214/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie obejmowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie honorowego patronatu lub udziału Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w komitecie honorowym

Na podstawie § 6 Zarządzenia Numer 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14.05.2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz.Urz. KGP z 2014 roku, pozycja 38 z późn. zm.) postanawiam co następuje:


§ 1

 

 1. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie może objąć patronat honorowy lub uczestniczyć w komitecie honorowym tylko w przedsięwzięciu związanym z zakresem ustawowych zadań Policji na terenie miasta Lublin oraz lubelskiego garnizonu Policji, wymagającym wyróżnienia lub podkreślenia szczególnego charakteru.

 2. Objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym wymaga zgody Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

 3. Objęcie przez Komendanta patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.
   

§ 2

 

 1. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie obejmuje patronat honorowy lub wyraża zgodę na udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia o zasięgu ponadregionalnym, regionalnym oraz organizowanym w Policji.

 2. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie obejmuje patronatem honorowym lub nie wyraża zgody na udział w komitecie honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym i lobbingowym lub mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek Policji.

 3. W wyjątkowych przypadkach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie może objąć patronatem honorowym lub wyrazić zgodę na udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym, jeżeli służy ono dobru publicznemu lub ma charakter charytatywny.
   

 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym jest przyznawany organizatorowi jednorazowo.


§ 3


Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie może zlecić objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym przedsięwzięć ponadregionalnych i regionalnych zastępcom Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, kierownikom jednostek organizacyjnych lubelskiej Policji (Komenda Miejska Policja/Komenda Powiatowa Policji), kierownikom komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.


§4
 

 1. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie może objąć patronat na wniosek złożony przez organizatora (wzór wniosku stanowi załącznik nrumer 1 do decyzji). Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności:
 • opis i cel przedsięwzięcia,
 • proponowaną formę zaangażowania się Komendanta,
 • szczegółowy program
 • listę współorganizatorów, partnerów, których nazwy (nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z wydarzeniem,
 1. Do wniosku dołącza się:
 • szczegółowy program/harmonogram przedsięwzięcia, podpisany przez organizatora, opracowany w formie załącznika,
 • oświadczenie zapewniające, że inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego, a także, że w związku z przedsięwzięciem nie będą prowadzone działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie (załącznik numer 2 do decyzji).

§ 5

 

Wniosek wraz z oświadczeniem winien być:

 1. przesłany na adres: Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ulica Narutowicza 73, 20-019 Lublin

 2. złożony w Kancelarii Jawnej Komendy Wojewódzkiej Policji przy ulica Narutowicza 73 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30),

 3. przesłany drogą elektroniczną na adres e-maila: kancelaria.kwplublin@lu.policja.gov.pl

Wniosek należy złożyć, nie później niż na 30 dni przed dniem wydarzenia lub przedsięwzięcia.
 

§ 6
 

 1. Wniosek o którym mowa w § 4, rozpatruje Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

 2. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie rozpatrując wniosek:

  bierze pod uwagę w szczególności:

 • zasadność i celowość udziału Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w planowanym przedsięwzięciu,

 • spełnienie wymogów, o których mowa w § 1,
   

 • ewentualne zagrożenia związane z wykorzystaniem wizerunku Policji, które mogą sugerować promowanie produktów, usług i firm związanych bezpośrednio lub pośrednio z danym przedsięwzięciem,
   
 • może zwrócić się do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień na temat planowanego przedsięwzięcia, a także przedstawić organizatorowi warunki, po spełnieniu których możliwe byłoby objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym,
 • może zwrócić się do właściwej komórki (jednostki) organizacyjnej lubelskiego garnizonu Policji o wydanie opinii w sprawie zasadności objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia.

§ 7

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie po rozpatrzeniu wniosku, przekłada Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie opinię o zasadności i celowości objęcia patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.
 

§ 8
 

Wniosek nie będzie rozpatrywany w przypadku gdy:

 1. nie spełnia wymogów formalnych, określonych w § 4,

 2. organizator nie uzupełnił brakujących informacji w złożonym wniosku,

 3. organizator nie przekazał dodatkowych informacji lub nie udzielił wyjaśnień,

 4. złożony został w terminie innym, iż wymieniony w § 5.
   

§ 9
 

 1. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w przypadku, gdy wniosek spełnia wymogi formalne określone w § 4, przekazuje organizatorowi informację dotyczącą:

 • zgody Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie na objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym,

 • odmowy objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie,

 • podjęcie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie decyzji o zleceniu objęcia patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia osobie wymienionej w § 3

 1. Informacja o objęciu patronatem honorowym lub wyrażeniu zgody przez Komendanta na udział w komitecie honorowym zamieszczana jest na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
   

§ 10
 

Odmowa objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta w komitecie honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy
 

§ 11
 

Organizator zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (plakatów, banerów, folderów okolicznościowych, zaproszeń itp. ) związanych z przedsięwzięciem, w szczególności przez umieszczenie:

 1. logo Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,

 2. informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem honorowym lub przy udziale w komitecie honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, z jednoczesnym zobowiązaniem organizatora do poinformowania o tym fakcie mediów.

§ 12
 

 1. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody o objęciu patronatem honorowym lub rezygnacji z udziału w komitecie honorowym przedsięwzięcia w każdym czasie.

 2. Cofnięcie zgody o objęciu patronatem honorowym lub rezygnacja z udziału w komitecie honorowym przedsięwzięcia nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji
  z używania przyznanego wyróżnienia honorowego.

 3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 1 Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez organizatora.

§ 13
 

Traci moc Decyzja numer 107/2013 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie obejmowania przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji honorowego patronatu lub uczestnictwa w patronacie honorowym.
 

§ 14


Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Artur Bielecki

 

Decyzja numer 214/2020

Wniosek do pobrania

Oświadczenie do pobrania

Patronaty

 

Asysta honorowa

Powrót na górę strony