Zakres działania

Informacja o zakresie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Informacje o zakresie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie podlega Komendantowi Głównemu Policji.

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii Wojewody.  

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie województwa lubelskiego.

Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu zadań wynikających z zakresu działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji.

Komenda realizuje funkcje:

 • nadzorcze;
 • koordynujące;
 • organizacyjne;
 • wykonawcze;
 • kontrolne.

 Do zadań wspólnych realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne Komendy, w zakresie ich właściwości, należy w szczególności:

 1. współpraca z krajowymi podmiotami policyjnymi i poza policyjnymi w porozumieniu z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji;
 2. współpraca z kierownikami podległych jednostek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego, a także z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy i innych działających na terenie woj. lubelskiego;
 3. monitorowanie zmian w przepisach prawa oraz inicjowanie, opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych;
 4. sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Policji woj. lubelskiego; 
 5. dostosowywanie zakresu zadań komórki organizacyjnej Komendy do nowych rozwiązań prawnych;
 6. podnoszenie jakości i efektywności zadań; 
 7. zapewnienie sprawnej, właściwej i terminowej realizacji zadań;
 8. systematyczna aktualizacja wymaganych danych w dostępnych systemach;
 9. realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów kontroli;
 10. uczestniczenie w procesie udostępniania informacji publicznej;
 11. realizowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej;
 12. wykonywanie zadań określonych w porozumieniach o współpracy zawartych przez Komendanta;
 13. opracowywanie analiz, sprawozdań, informacji; 
 14. organizowanie i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników;
 15. zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych; 
 16. prowadzenie wymaganej odrębnymi przepisami ewidencji i sprawozdawczości;
 17. realizowanie zadań dotyczących powierzania mienia;
 18. dbanie o powierzony sprzęt transportowy i powierzone mienie;
 19. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 20. organizowanie pracy komórki;
 21. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy;

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie prowadzona jest strona Lubelskiej Policji.

Dodatkowe informacje:

schemat organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
szczegółowe zadania wydziałów, wchodzących w skład Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Główna siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie znajduje się na ulicy Narutowicz 73 w Lublinie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.
 

Film Informacja o zakresie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - film w języku migowym

Pobierz plik Informacja o zakresie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - film w języku migowym (format mp4 - rozmiar 85.35 MB)

Powrót na górę strony