Handel ludźmi - Zagrożenia - Policja Lubelska

Zagrożenia

Handel ludźmi

Art. 189a

§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
 
Definicję handlu ludźmi formułuje Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający konwencję Narodów Zjednoczonych o zorganizowanej przestępczości międzynarodowej.

- handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystanie prostytucji innych osób, lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie, albo usunięcie organów.

- zgoda ofiary handlu ludźmi na zamierzone wykorzystanie określone w wyżej wymienionych przypadkach nie ma znaczenia, jeżeli posłużono się którąkolwiek z opisanych metod.
 

 

Działaj

 

  • werbowanie, transport, przekazanie, przechowywanie lub przyjęcie dziecka celem jego wykorzystania uznawane jest za handel ludźmi nawet wówczas, gdy nie obejmuje żadnej z metod wymienionych wyżej,
  • „dziecko” oznacza osobę, która nie ukończyła 18 roku życia.

Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia, że ktoś może potrzebować naszej pomocy, może być ofiarą handlu ludźmi
dzwoń
pod numer infolinii policyjnej
0-801-801-997
lub wyślij e-mail na adres

zagrozenie@lubelska.policja.gov.pl
Możesz skorzystać także z pomocy:
Fundacji Przeciwko Handlowi Kobietami La Strada www.strada.org.pl
tel. zaufania + 48 22 628-99-99


Więcej o problemach związanych z handlem ludźmi można przeczytać na stronach:
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=166

Programu Przeciwdziałania Przymuszonej Prostytucji
www.pppp.pl
"Nadzieja" - Kampanii Przeciwdziałania Prostytucji Przymusowej i Handlowi Ludźmi
tel. 0-604-222-222 - funkcjonuje całodobowo
na terenie Niemiec , w okresie maj- lipiec, działa telefon alarmowy 08-000-111--777.