seminarium program Herkules II - Linki - Policja Lubelska

seminarium program Herkules II

Dnia 4 czerwca 2012 roku rozpoczęło się trzydniowe międzynarodowe seminarium, podczas, którego poruszone zostaną zagadnienia dotyczące:
- przestępczości akcyzowej, a w szczególności międzynarodowy charakter obrotu wyrobami tytoniowymi,
- przestępczości związanej z oszustwami dokonywanymi na szkodę finansową interesów UE,
- przestępczości korupcyjnej.
 

                               

      
W seminarium biorą udział najlepsi specjaliści w dziedzinie zwalczania przestępczości finansowej, celnej akcyzowej i korupcyjnej z instytucji zajmujących się zwalczaniem przestępczości finansowej na wschodniej granicy Unii Europejskiej oraz funkcjonariusze Milicji z Ukrainy, a także Policji z Włoch, Niemiec i Litwy. Wielość oraz różnorodność instytucji pozwoli na szerokie, dogłębne i wielowymiarowe zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi przestępczości finansowej dla uczestników i interesu finansowego Wspólnoty. Wśród uczestników przedsięwzięcia są osoby odpowiedzialne za pracę operacyjną, dochodzeniowo-śledczą, jak również prowadzące kontrole celne czy skarbowe, a także realizujące szkolenia.
 

                                     

 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Bezpieczna Europa – wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony interesów finansowych UE” dofinansowanego z Wspólnotowego Programu na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów Wspólnoty (program Hercule II). Celem realizacji projektu jest poprawa i rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania przestępstw finansowych we wschodniej Europie mających wpływ na interesy gospodarcze Wspólnotowe.
 
Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych takich jak:
-        wymiana wiedzy i doświadczeń nt. przestępstw finansowych pomiędzy uczestnikami seminarium (z państw członkowskich UE - Polska, Niemcy, Włochy, Litwa oraz Ukrainy),
-        poznanie metod, technik i taktyk służb biorących udział w seminarium,
-        wypracowanie mechanizmów szybkiej i merytorycznej wymiany informacji pomiędzy organami ścigania państw uczestniczących,
-        wypracowanie wspólnych metod zwalczania przestępczości finansowej i korupcyjnej,
-        wypracowanie metod walki z przemytem wyrobów tytoniowych na wschodniej granicy UE,
-        opracowanie wskazówek jak zdobywać dowody popełnienia przestępstwami, aby mogły być wykorzystane w sprawie w krajach będących uczestnikami spotkania,
-        nawiązanie bezpośrednich kontaktów roboczych pomiędzy uczestnikami seminarium,
-        wypracowanie wspólnego stanowiska oraz ustalenie metod walki z przemytem towarów, w tym wyrobów tytoniowych na wschodniej granicy Unii Europejskiej,
-        zawiązanie sieci współpracy pomiędzy partnerami biorącymi udział w seminarium na rzecz zwalczania przestępczości szkodzącej interesom finansowym Unii Europejskiej.