seminarium program Herkules II

 

Dnia 4 czerwca 2012 roku rozpoczęło się trzydniowe międzynarodowe seminarium, podczas, którego poruszone zostaną zagadnienia dotyczące:

- przestępczości akcyzowej, a w szczególności międzynarodowy charakter obrotu wyrobami tytoniowymi,
- przestępczości związanej z oszustwami dokonywanymi na szkodę finansową interesów UE,
- przestępczości korupcyjnej.
 

                                Uczestnicy seminarium podczas wykładu

      
 

W seminarium biorą udział najlepsi specjaliści w dziedzinie zwalczania przestępczości finansowej, celnej akcyzowej i korupcyjnej z instytucji zajmujących się zwalczaniem przestępczości finansowej na wschodniej granicy Unii Europejskiej oraz funkcjonariusze Milicji z Ukrainy, a także Policji z Włoch, Niemiec i Litwy. Wielość oraz różnorodność instytucji pozwoli na szerokie, dogłębne i wielowymiarowe zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi przestępczości finansowej dla uczestników i interesu finansowego Wspólnoty. Wśród uczestników przedsięwzięcia są osoby odpowiedzialne za pracę operacyjną, dochodzeniowo-śledczą, jak również prowadzące kontrole celne czy skarbowe, a także realizujące szkolenia.

 

                                      Uczestnicy seminarium podczas wykładu

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Bezpieczna Europa – wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony interesów finansowych UE” dofinansowanego z Wspólnotowego Programu na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów Wspólnoty (program Hercule II). Celem realizacji projektu jest poprawa i rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania przestępstw finansowych we wschodniej Europie mających wpływ na interesy gospodarcze Wspólnotowe.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych takich jaki:

- wymiana wiedzy i doświadczeń nt. przestępstw finansowych pomiędzy uczestnikami seminarium (z państw członkowskich UE - Polska, Niemcy, Włochy, Litwa oraz Ukrainy),

- poznanie metod, technik i taktyk służb biorących udział w seminarium,

- wypracowanie mechanizmów szybkiej i merytorycznej wymiany informacji pomiędzy organami ścigania państw uczestniczących,

- wypracowanie wspólnych metod zwalczania przestępczości finansowej i korupcyjnej,

- wypracowanie metod walki z przemytem wyrobów tytoniowych na wschodniej granicy UE,

- opracowanie wskazówek jak zdobywać dowody popełnienia przestępstwami, aby mogły być wykorzystane w sprawie w krajach będących uczestnikami spotkania,

- nawiązanie bezpośrednich kontaktów roboczych pomiędzy uczestnikami seminarium,

- wypracowanie wspólnego stanowiska oraz ustalenie metod walki z przemytem towarów, w tym wyrobów tytoniowych na wschodniej granicy Unii Europejskiej,

- zawiązanie sieci współpracy pomiędzy partnerami biorącymi udział w seminarium na rzecz zwalczania przestępczości szkodzącej interesom finansowym Unii Europejskiej.

 
Powrót na górę strony