Przekaż 1 procent - Policja Lubelska

Przekaż 1 procent

Przekaż 1 procent

Fundacje i stowarzyszenia, związane ze środowiskiem policyjnym, na które można przekazać 1% podatku.

Poniżej przedstawiamy fundacje i stowarzyszenia, związane ze środowiskiem policyjnym, na które można przekazać 1% podatku.

 

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

 

Jedną z nich jest Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołana w 1997roku przez Komendanta Głównego Policji. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.

Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny.

Pomoc udzielana jest w formie:
- zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych.
- stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
- organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach
- dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Kontakt:

Adres e-mail: fpwisppp@policja.gov.pl

Strona internetowa: www.fundacjapolicja.pl

 

Konto Fundacji

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Konto PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

KRS 0000101309

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

Kolejna organizacja to Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. Zrzesza ponad 20 tys. członków i jest głównym reprezentantem 180 tys. „emerytów policyjnych”, wywodzących się z Policji i innych służb mundurowych. Przeznaczając 1 procent podatku, można wesprzeć tych, którzy całe życie zawodowe strzegli naszego bezpieczeństwa.

 

Głównym celem Stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów „środowiska policyjnego” oraz realizacja zadań w zakresie:
- socjalno-bytowym, zdrowotnym i kulturowo-oświatowym, a także służenie radą i pomocą „emerytom policyjnym”,
- zadań publicznych, głównie w formie wolontariatu, związanych z organizacją pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- zapewnienia opieki nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej.

 

Przeznaczając 1 procent podatku i wskazując w deklaracjach podatkowych Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych można przyczynić się do tego, by Stowarzyszenie jeszcze aktywniej działało na rzecz tych, którzy całe życie zawodowe służyli Polsce, a teraz oczekują naszego wsparcia.

 

nr konta 15 1500 1126 1211 2010 1441 0000)

(ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa,

KRS 0000043188,

ZOBACZ WIĘCEJ