SIEĆ PEŁNOMOCNIKÓW

PEŁNOMOCNIK KGP

Na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji funkcję Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka powierzono młodszemu inspektorowi Krzysztofowi Łaszkiewiczowi

Do zadań Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka należy propagowanie praw człowieka w Policji, dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w działalności Policji oraz reprezentowanie Komendanta Głównego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka.

Funkcja Pełnomocnika sprawowana jest w ramach Zespołu ds.. Ochrony Praw Człowieka Gabinetu Komendanta Głównego Policji, do którego zadań należy między innymi:

  • opracowywanie i aktualizowanie koncepcji oraz narzędzi wewnętrznej kontroli przestrzegania praw człowieka w Policji
  • współdziałanie w procesie opracowywania oraz aktualizacji programów szkolenia i doskonalenia zawodowego w zakresie problematyki praw człowieka oraz nadzorowania ich realizacji na wszystkich poziomach szkolnictwa policyjnego
  • koordynowanie działań Policji w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji powołanych do ochrony praw człowieka
  • opracowywanie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych z dziedziny przestrzegania praw człowieka w Policji
  • prowadzenie policyjnej strony internetowej obejmującej zagadnienia ochrony praw człowieka
  • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i szkół policyjnych w realizacji zadań z zakresu ochrony praw człowieka w Policji.

Realizując powierzone zadania pełnomocnik może w szczególności:

  1. zwracać się o pomoc do kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta - rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendantów szkół policyjnych;
  2.  wnioskować do kierowników i komendantów, o których mowa w pkt..1, o wyznaczenie podległych im policjantów i pracowników Policji do prac związanych z realizacją zadań pełnomocnika.

Pełnomocnik składa Komendantowi Głównemu Policji sprawozdanie z realizacji zadań raz w roku, w terminie do dnia 31 marca.

Obecnie funkcję tę pełni młodszy inspektor Krzysztof Łaszkiewicz wspierany przez Martę Krasuską. 

Kontakt:


tel. (22) 60 122 58

e-mail: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

tel. (22) 60 157 44

e-mail: marta.krasuska@policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony