AKTUALNIŚCI

Prawa człowieka w Policji

Dbanie o przestrzeganie standardów ochrony praw człowieka przez Policję i w Policji stanowi bardzo ważny element działania tej służby.

Sposób, w jaki policjanci postępują wobec ludzi przekłada się bezpośrednio na wizerunek społeczny tej instytucji. Z kolei samo traktowanie funkcjonariuszy i pracowników wewnątrz Policji ma bezpośredni wpływ na kształtowanie klimatu służby czy pracy, a przez to na efektywność wykonywanych zadań.

Zarówno jeden (zewnętrzny) jak i drugi (wewnętrzny) aspekt ochrony praw człowieka w Policji jest bardzo istotny i wymaga systemowego podejścia oraz współpracy różnych podmiotów wewnątrz Policji jak i poza nią.

W jednym jak i drugim zakresie potrzebna jest otwartość Policji na współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi, których działalność może pomóc w utrzymaniu wysokich standardów traktowania człowieka przez człowieka.

Od 2004 roku w Policji działa sieć pełnomocników do spraw ochrony praw człowieka.

W chwili obecnej na poziomie centralnym funkcjonuje Pełnomocnik KGP do spraw Ochrony Prawa Człowieka natomiast w terenie wykonuje swoje zadania 17 Pełnomocników  wspomaganych przez nieetatowych Pełnomocników w szkołach Policji.

Głównym zadaniem Pełnomocników jest propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach Policji a także bieżące monitorowanie działań policjantów pod kątem respektowania w swoich działaniach godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka oraz proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.

Wszelkie informacje o naruszeniu praw człowieka przez Policję i w Policji stanowią bardzo istotne źródło wiedzy o obszarach i zjawiskach wymagających podjęcia działań w ramach samodoskonalenia Policji jako instytucji przyjaznej społeczeństwu i zatrudnionym w niej funkcjonariuszom i pracownikom.

Niniejszy serwis poświęcony jest szeroko pojętej problematyce humanizacji działań Policji. Zamieszczone w nim informacje dotyczą spraw z obszaru działalności Pełnomocników do spraw Ochrony Praw Człowieka, a także tematów istotnych dla policjantów i pracowników Policji, w kontekście ich praw i obowiązków w zakresie poszanowania praw człowieka podczas wypełniania zadań służbowych i w ramach funkcjonowania w organizacji Policji.

Powrót na górę strony