Prawa Człowieka

Prawa Człowieka

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie do spraw Ochrony Praw Człowieka 
 
podinsp. dr. Edyta Naja

Kontakt - numer telefonu 47 811 4519

faks 47 811 15 39

adres e-mailedyta.naja@lu.policja.gov.pl

„Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych
mają obowiązek respektowania godności ludzkiej
oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.”
 
art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji

Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka realizuje następujące zadania:

  • propaguje prawa człowieka i dba o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji województwa lubelskiego;
  • bieżąco monitoruje działania Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponuje rozwiązania mające na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
  • inicjuje współpracę oraz utrzymuje stały kontakt z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  • inicjuje, monitoruje i koordynuje działania jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  • sporządza informacje, opinie i stanowiska w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
  • diagnozuje potrzeby szkoleniowe, inicjuje lub samodzielnie organizuje szkolenia niezbędne do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji  województwa lubelskiego;
  • reprezentuje Komendanta w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
  • sporządza roczne raporty z działalności Komendy w zakresie ochrony praw człowieka;
  • na bieżąco współpracuje z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizowanych zadań.
Powrót na górę strony